Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Biologii Środowiska  Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: nauki rolnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: zootechnika i rybactwo

SŁOWA KLUCZOWE: profilaktyka i higiena zwierząt, zoologia

LICZBA ETATÓW: 1

DATA OGŁOSZENIA: 31.05.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.07.-15.07.2021 r.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Wymagania dla kandydatów:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, lub wykładów/seminariów/szkoleń z zakresu profilaktyki, ochrony środowiska lub zoologii
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, realizowanie zajęć dydaktycznych oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień zdobytych w ramach studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych związanych z chowem i hodowlą zwierząt towarzyszących i dzikich oraz ochroną środowiska.

Kandydat(-ka)  powinien(-na)  wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność współpracy z zespołami krajowymi i międzynarodowymi.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW w Warszawie
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • życiorys zawodowy (autoreferat)
 • wykaz dorobku naukowego
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego
 • oświadczenie kandydata, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (wzór)
 • inne niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w treści ogłoszenia

 Miejsce składania dokumentów:

– papierowo, z dopiskiem „asystent KBŚZ”: Instytut Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, pok. 78,  nr tel.: 022 59 365 10

lub

– elektronicznie, w tytule „asystent KBŚZ”: inz@sggw.edu.pl.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2021 r.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, tel. +48 22 59 36 611, e-mail: kbsz@sggw.edu.pl.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

01-06-2021 09:20
Krzysztof Szwejk