Konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego Katedra Botaniki, Instytut Biologii SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, Katedra Botaniki, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne lub rolnictwo-ogrodnictwo

DATA OGŁOSZENIA: 01.12.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.01.2023-08.01.2023

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę od 1 lutego 2023, na 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony

LINKI DO STRON:

 1. Uczelni „Oferty pracy”

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/pracownicy-naukowi/

 1. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/?post_type=job_listing&p=331416

III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

SŁOWA KLUCZOWE: botanika, biologia komórki roślinnej, biologia molekularna, biologia interakcji roślina-mikroorganizm, biologia odpowiedzi roślin na stres biotyczny i abiotyczny.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Katedra Botaniki Instytutu Biologii SGGW w Warszawie zatrudni specjalistę o wysokich kwalifikacjach na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego. Kandydat/kandydatka powinien/powinna posiadać minimum stopień naukowy magistra nauk rolniczych, biologicznych lub ogrodniczych, z zakresu botaniki, biologii molekularnej roślin lub biotechnologii roślin oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych. Od kandydata/kandydatki oczekuje się wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianej botaniki i biologii komórki roślinnej (językiem prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie język polski i angielski).

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało:

-prowadzenie badań naukowych w ramach realizowanych projektów,

-udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe,

-prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących botanikę i biologię komórki roślinnej od początku semestru letniego roku akademickiego 2022/2023.

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą:

-dorobek publikacyjny (liczba i stopień zaangażowania kandydatki/ta w przygotowanie publikacji),

-doświadczenie w zakresie uczestnictwa w realizacji projektów naukowych,

-znajomość zagadnień z zakresu technik mikroskopii świetlnej i elektronowej oraz zastosowań metod biologii molekularnej w badaniach mikroskopowych (techniki immunoznakowania i in situ),

-doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów,

-liczba i czas zrealizowanych staży i pobytów badawczych,

Poszukiwany/a kandydat/ka, powinien charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • obsługa komputera w zakresie programów: MS Office,
 • umiejętność korzystania z programów graficznych: ImageJ, Photoshop lub inne.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Osoby przystępujące do konkursu powinny dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, pokój 0/14), w godzinach 9.00 – 15.00 , osobiście lub mailowo (ib@sggw.edu.pl) następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć naukowych w tym spis publikacji,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i/lub dyplomu doktora,
 • list (lub listy) referencyjne.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

 • Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje: dr Mirosław Sobczak, miroslaw_sobczak@sggw.edu.pl (+48 22 593 2665), budynek 37, pokój 2/111, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa.

PLANOWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 12 stycznia 2023 r.

01-12-2022 11:30
trusinski