Konkurs na stanowisko Asystenta Badawczego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii- Instutut Biologii-SGGW

Asystent badawczy – KBiM, Instytut Biologii

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta badawczego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii do realizacji projektu międzynarodowego pt: „Terapia fagowa i pasywne systemy oczyszczania jako strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się oporności na antybiotyki w wodach powierzchniowych.” finansowanego w ramach programu JPIAMR na podstawie umowy o pracę – 1 etat, 36 miesięcy.

Informacje o konkursie:

Stanowisko: asystent badawczy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne, specjalizacja mikrobiologia

Data ogłoszenia: 14.04.2022

Termin składania ofert: 14.05.2022-20.05.2022 do godz. 15.00

LINK DO STRONY: Oferty pracy – Biuletyn Informacji Publicznej SGGW

SŁOWA KLUCZOWE: mikrobiologia, biotechnologia, ekologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Katedra Biochemii i Mikrobiologii – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku asystenta badawczego, do realizacji projektu międzynarodowego pt: „Terapia fagowa i pasywne systemy oczyszczania jako strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się oporności na antybiotyki w wodach powierzchniowych.” na podstawie umowy o pracę od 01.06.2022 na 36 miesięcy. Wynagrodzenie 10 000 PLN brutto brutto na miesiąc (około 6000 netto).

 

Kandydat/-tka powinien/-a posiadać tytuł doktora nauk biologicznych albo równorzędny. Kandydat/ka powinien/-a także posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych zgodnych z tematyką projektu, indeksowanych na liście JCR oraz z wykazu ministerialnego (MEiN) czasopism – minimum 5 publikacji.

 

Kandydat/ka powinien/-a wykazywać zainteresowania naukowe w zakresie ekologii, mikrobiologii i biotechnologii; mieć bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie wykładów na konferencjach naukowych. Dodatkowym atutem będzie w szczególności odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Do obowiązków kandydata/-tki będzie należało prowadzenie badań naukowych samodzielnie oraz we współpracy z pracownikami Instytutu Biologii SGGW oraz osobami spoza SGGW, w tym z partnerami z zagranicy. Dodatkowo aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz pisanie artkułów naukowych do czasopism o znacznym współczynniku oddziaływania (IF>3,0).

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów/tek dodatkowym atutem będzie: doświadczenie kandydata/tki w realizacji lub/i kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez NCN, NCBiR czy też podobne instytucje finansowe, przyznające fundusze na badania naukowe w trybie konkursowym oraz odbyte staże lub praktyki w Polsce lub/i za granicą, liczba publikacji, ich wartość punktowa, liczba cytowań wg WoS, praktyczne umiejętności w stosowaniu takich metod jak: prowadzenie hodowli bakterii, sporządzanie pożywek i roztworów, izolacja i oznaczanie aktywności enzymatycznych oraz zawartości różnych biocząsteczek, izolacja DNA metagenomowego, genomowego i plazmidowego bakterii, PCR/qPCR, screening, klonowanie, ekspresja i oczyszczanie białek, analizy bioinformatyczne danych genomowych i metagenomowych, tworzenie baz danych.

 

Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie także przetwarzanie danych i obowiązki administracyjne z tego wynikające, niezbędne do prawidłowego realizowania badań naukowych.

 

Kandydat (-tka), powinien/-a charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

  • Umiejętność pracy w zespole i dobrego organizowania czasu pracy;
  • Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams;
  • Co najmniej podstawowa znajomość języka programowania Python;
  • Doświadczenie w pracach z zakresu mikrobiologii środowiskowej i ekologii mikroorganizmów;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym w mowie i piśmie.

Oferujemy:

  • Podjęcie pracy na podstawie umowy o prace,
  • Możliwość uczestniczenia w już realizowanych badaniach w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii,

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój 013, lub e-mailowo ib@sggw.edu.pl

następujące dokumenty pełny życiorys naukowy w języku polskim lub angielskim;

  • odpis dyplomu doktora lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora nauk biologicznych lub równoważny;
  • wykaz opublikowanych prac naukowych.

 

Dodatkowe informacje: dr Małgorzata Grzesiuk-Bienek,

e-mail: malgorzata_grzesiuk_bieniek@sggw.edu.pl,  tel. (+48) 22 59 32763

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Konkurs ma charakter dwuetapowy, po wstępnej selekcji, Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę z wybranymi kandydatami, komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić́ żadnego kandydata do zatrudnienia.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 23.05.2022

 

Dodatkowe informacje:

Opis projektu: Rozpowszechnienie antybiotykooporności w środowisku stało się globalnym problemem i realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Ścieki komunalne uznano za możliwe źródło bakterii opornych na antybiotyki i genów oporności na antybiotyki rozprzestrzeniających się następnie na inne środowiska. W związku z tym potrzebne są nowe, możliwie tanie i przyjazne środowisku naturalnemu technologie oczyszczania ścieków z antybiotyków, bakterii opornych na antybiotyki i genów oporności na antybiotyki. Celem projektu PhageLand jest opracowanie strategii interwencyjnej zapobiegającej przenoszeniu oporności na antybiotyki ze ścieków do wód powierzchniowych. Zaproponowana, nowatorska strategia łączy tanią i przyjazną środowisku fagoterapię (tj. celowane usuwanie bakterii dzięki aktywności wirusów bakteryjnych) i pasywne systemy oczyszczania. Projekt obejmuje badania z zakresu zdrowia publicznego ukierunkowane na identyfikację wielolekoopornych patogenów bakteryjnych w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC) w Europie Wschodniej. Fagoterapia zostanie dostosowana tak, aby wyeliminować ze ścieków wielolekooporne patogeny trafiające do pasywnych systemów oczyszczania ścieków. Równolegle, projekt PhageLand ma na celu ocenę: a) zdolności do samooczyszczania się (tj. usuwania pozostałości antybiotyków, bakterii opornych na antybiotyki i genów oporności na antybiotyki) modelowych, wielkoskalowych systemów pasywnych w Hiszpanii i Mołdawii; oraz b) potencjalnego ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się bakterii wielolekoopornych i genów oporności w mikrobiomach systemów pasywnych oraz wśród różnych zwierząt zamieszkujących pasywne systemy oczyszczania ścieków. Projekt obejmuje eksperymenty terenowe i laboratoryjne z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik chemicznych, biotechnologicznych i (meta)genomicznych, a także badania na zwierzętach. W ostatnim etapie projektu przeprowadzone zostaną analizy mające na celu potwierdzenie możliwości połączenia działania pasywnych systemów oczyszczania i terapii fagowej w rzeczywistych warunkach środowiskowych. Opracowanie i przetestowanie opartej na naturalnych rozwiązaniach technologii oczyszczania ścieków jest szczególnie ważne w krajach o niskim i średnim dochodzie, gdzie finansowanie budowy i utrzymania wielkoprzepustowych oczyszczalni ścieków jest ograniczone ze względu na wysokie koszty.

15-04-2022 00:59
trusinski