Konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytutu Biologii SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne lub rolnictwo-ogrodnictwo

DATA OGŁOSZENIA: 24.10.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.11.2022-01.12.2022

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę od stycznia 2023 na czas nieokreślony

LINKI DO STRON:

 1. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/

III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

SŁOWA KLUCZOWE: genetyka roślin, biotechnologia roślin, oddziaływania roślina-patogen

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub rolniczych, lub pokrewnych, posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 4 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR (część A wykazu MEiN), posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (kierował projektem badawczym lub składał projekt badawczy), posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami (z przedmiotów takich jak genetyka, inżynieria genetyczna, biotechnologia roślin itp.) i posiadać co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego.

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało:

– prowadzenie badań naukowych w ramach projektów zespołu genetyki i biotechnologii roślin,

– udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe,

– prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z genetyką, biotechnologią roślin (językiem prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie język polski i angielski).

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą:

– dorobek publikacyjny i doświadczenie w zakresie uczestnictwa w realizacji projektów naukowych,

– doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu fenotypowania i genotypowania grzybów ze szczególnym uwzględnieniem rdzy

– doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu fenotypowania i genotypowania roślin zbożowych, ze szczególnym uwzględnieniem żyta

Poszukiwany kandydat (-tka), powinien charakteryzować się następującymi cechami:

 • praktyczna znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i narzędzi bioinformatycznych
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams,
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Osoby przystępujące do konkursu powinny dostarczyć do  Sekretariatu Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, pokój 014), w godzinach 9.00 – 15.00 , osobiście lub mailowo (ib@sggw.edu.pl) następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku,
 • odpis dyplomu doktora,
 • list (listy) referencyjne,
 • ocenę przeprowadzonych zajęć dydaktycznych lub wygłoszonego referatu monotematycznego (będzie możliwość zorganizowania wystąpienia referatowego).

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje: dr hab. Hanna Bolibok-Bragoszewska hanna_bolibok_bragoszewska@sggw.edu.pl,  (+48 22 5932174) budynek 37 pokój 2/55, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

24-10-2022 12:07
trusinski
18-11-2022 14:14
trusinski