Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo -dydaktycznego w Instytucie Zarządzania

REKTOR
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta badawczo -dydaktycznego

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Instytut Zarządzania ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
LICZBA STANOWISK: 1
PLANOWANA DATA ZATRUDNIENIA: 01.10.2023 r.
DZIEDZINA: Nauk Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarządzaniu i jakości
DATA OTWARCIA KONKURSU: 15.02.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.03.2023 r.
LINK DO STRONY:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation
SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie, nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

OPIS:
Kandydat (ka) ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni – Załącznik do uchwały Nr 84 -2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Od kandydata oczekuje się:

 • Stopienia doktora habilitowanego w dyscyplinie: zarządzanie, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia, ekonomia i finanse.
 • Opublikowania co najmniej czterech publikacji naukowych lub monografii naukowych z zakresu zarządzania, w tym co najmniej dwie w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 1 Statutu SGGW lub w części A lub C wykazu, o którym mowa w paragrafie 87 ust 1 pkt 2 Statutu SGGW.
 • Posiadania udokumentowanej co najmniej dobrej znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • Aktywności w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe: kierowania projektem lub też co najmniej jednokrotnego aplikowania o finansowanie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania;
 • Uzyskania co najmniej 720 punktów za publikacje za ostatnie 4 lata (2019-2022), liczonych według obecnie obowiązujących zasad;
 • W przypadku pracowników SGGW w Warszawie otrzymanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie.
 • Posługiwania się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

 

Dodatkowym atutem będzie odbycie stażu za granicą w ośrodku naukowym lub widoczna aktywność międzynarodowa, jak również aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych oraz aktywność w działalności organizacyjnej opisana wraz z przykładami.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny przesłać dokumenty na adres mailowy iz@sggw.edu.pl):

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu doktorskiego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
  • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania od Kandydata (ki).

Przed zatrudnieniem wymagane będzie:
• oświadczenie kandydata/ki (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy,
• oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych),
• wykonanie rutynowych badań lekarskich.

Ponadto osoby spoza uczelni przed zatrudnieniem powinny dostarczyć świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz opinię z ostatniego miejsca pracy. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na w/w stanowisku będzie ostateczną podstawą decyzji o zatrudnieniu.

Podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydata do konkursu do 14.04.2023 r.

Konkurs ma charakter dwuetapowy.

Drugi etap konkursu do 12.05.2023 r.

Osoby nie będące pracownikami SGGW w Warszawie zostaną poproszone o zaprezentowanie na seminarium zorganizowanym w jednostce referatu naukowego.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 19.05.2023 r.

Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (02-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl. Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
  2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody, o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.
  Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

 

 

 

 

 

FORM FOR APPLICANTS

 

INSTITUTION: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Management Institute, 166 Nowoursynowska Str., 02-787 Warsaw, Poland

CITY: Warsaw

POSITION: Assistant Professor for research and teaching

NUMBER OF POSITIONS: 1

EMPLOYMENT DATE: 01.10.2023.

FIELD: Social Sciences

SCIENTIFIC DISCIPLINE: Science of management and quality

COMPETITION START DATE: 15.02.2023.

DEADLINE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS: 31.03.2023.

LINK TO WEBSITES:

 1. of the University: http://wiadomosci.sggw.pl in category: „Oferty pracy”.
 2. Polish Ministry of Science and Higher Education by completing forms from the website: www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra and sending to the address: pracawnauce@nauka.gov.pl

III. European Commission on the European portal for mobile researchers http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation

 

KEYWORDS: management, social science, the science of management and quality

 

DESCRIPTION:
The Candidate who applies for the above position must realize the requirements specified in ar.113 of the Act of 20.07.2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668), in the University’s Statute – Annex to Resolution No. 84-2018/2019 of the Senate of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW.

Expectations from Candidates:

 • Doctoral degree with habilitation in management, sciences of management and quality, economy, economy and finance;
 • Publication of at least four scientific papers or scientific monographs in area of management, including at least two in scientific journals published in the list referred to in § 87 para. 1 point 1, or in part A or C of the list referred to in § 87 para. 1 point 2 of the SGGW Statute;
 • At least good level of English, to the extent that allows independent writing of scientific publications in this language and presenting and give a speech at scientific conferences,
 • Managing a research project or submitting a research project in a competition to research funding institutions;
 • Gaining at least 720 points for publication for the last 4 years (2019-2022), calculated according to the polish rules.
 • In the case of SGGW employees getting a positive opinion of the committee competent for didactics classes assessment, and in the case of persons applying for employment and who are not employees of the Warsaw University of Life Sciences – a positive opinion of the commission for a scientific work presented at a seminar organized in the unit in which they apply for employment.
 • Fluent Polish language, which enable conducting classes with students.

 

An additional advantage will be an internship abroad at a research center or visible international activity, as well as activity in presenting papers at scientific conferences and seminars as well as activity in the organizational area, described with examples.

Candidates should submit documents to the secretariat by email: iz@sggw.edu.pl:

 • application for employment directed to the Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
 • personal questionnaire,
 • CV,
 • copy of the doctoral and master diploma,
 • list of published scientific articles or accepted for printing,
 • necessary documents confirming the remaining requirements from the Candidate,

 

Required documents that need to be delivered before employment:

 • Statement (on a special print available at SGGW-WULS – Office of Personal Affairs) the requirements set out in art. 113 of the Act of 20.07.2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668);
 • Statement that SGGW will be the primary workplace;
 • performing routine medical examinations.

 

Also, candidates from outside the university should provide a work certificate or employment certificate as well as an opinion from their last place of work before employment.

The certificate of the occupational medicine doctor, allowing to work in this position, will be the final basis for the employment decision.

The Decision on admission of the candidate to the competition will be announced until 14.04.2023

The competition has a two-stage character.

The second stage of the competition: until 12.05.2023

Persons who are not employees of SGGW in Warsaw will be asked to present a scientific paper at the seminar organized in the Management Institute.

The competition deadline is – until 19.05.2023

Please include in the CV the following statement:

I agree with the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) to participate in recruitment processes, under the Act of 10.05.2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000).

 

Information clause:

By sending your application documents (CV) to the email address mentioned above or by providing your application documents, you agree to the processing of your personal data by the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) in order to participate in the recruitment process for the position indicated in the advertisement. Please be advised that the Personal Data Administrator is the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) based in Warsaw (00-787) at ul. Nowoursynowska 166 (later referred to as “SGGW” or “Administrator”). Contact with the Administrator is possible at the correspondence address indicated in the preceding sentence. At the same time, we would like to inform you that SGGW has appointed a Data Protection Officer with whom it is possible to contact in all matters related to the protection of personal data by e-mail: iod@sggw.pl. We process provided personal data in the application documents based on:

 

 1. In case of data indicated in the provisions of labour law, i.e., art. 221 and art. 221a of the Act of June 26, 1974, the Labour Code, with later changes, based on the art. 6 section 1 let. c) of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and reversal Directive 95/46 / EC (GDPR), i.e. in order to implement the legal obligation imposed on the Administrator.

 

 1. In the case not indicated in point 1 – based on art. 6 section 1 let. a) GDPR, based on your consent agreement. Lack of consent referred to in this point or its withdrawal cannot be the basis for unfavourable treatment of an applicant for employment and may not cause any negative consequences, in particular, it may not constitute a reason for refusal of employment.

 

Personal data is disclosed to SGGW employees or associates, as well as entities providing SGGW support on the basis of commissioned services and in accordance with entrustment agreements. Your personal data received from you in the application documents will be processed for a period not longer than the duration of the current recruitment. You have the right to access your data, and rectify it, delete it, limit processing, the right to transfer data, the right to object to processing and the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing.

The candidate also has the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, if he considers that the processing of his personal data violates the provisions of the GDPR. Providing data in the job application is voluntary, but necessary to participate in the current recruitment process and possible future recruitments.

Please be informed that we will respond only to selected offers. We have the right to end the competition sooner or to leave the competition unresolved.

 

 

 

10-02-2023 10:20
Krzysztof Szwejk