Konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego- Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Instytut Biologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 29.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  od 29.08.2022 do 19.09.2022

LINK DO STRONY:

http://wiadomosci.sggw.pl/

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
SŁOWA KLUCZOWE: fizjologia i biologia molekularna, genomika strukturalna i funkcjonalna stresów biotycznych i abiotycznych, molekularna biologia komórki, systemowe sygnały;

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Kandydat/-tka powinien/-a posiadać stopień doktora w dziedzinie biologii lub pokrewnej także posiadać doświadczenie w biologii molekularnej komórki i fizjologii roślin oraz odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 4 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, w ww. zakresie.

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie biologii molekularnej, fizjologii, genetyki i leczniczego wykorzystania roślin i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, pokój 014), w godzinach 9.00 – 15.00, następujące dokumenty: osobiście lub mailowo (ib@sggw.edu.pl).

  • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
  • kwestionariusz osobowy
  • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
  • odpis dyplomu doktora
  • wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku, wysłanych manuskryptów
  • ocenę przeprowadzonych zajęć dydaktycznych lub wygłoszonego referatu monotematycznego (będzie możliwość zorganizowania wystąpienia referatowego).

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu 21.09.2022. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

 

Dodatkowe informacje: prof. Stanisław Karpiński, stanislaw_karpinski@sggw.edu.pl.; tel. (+48-22) 5932172.

 

 

29-07-2022 16:46
trusinski