Konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego- Instytut Biologii SGGW

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie –Instytut Biologii, 02-776 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 18.05.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.06.2022-30.06.2022

LINKI DO STRON:

 1. Uczelnia: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

pracawnauce@nauka.gov.pl

III. Komisja Europejska w europejskim portalu dla mobilnych naukowców

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation

SŁOWA KLUCZOWE: biologia nowotworu, onkologia, biologia molekularna, terapie antynowotworowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnej (np. weterynaria) oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 4 publikacji, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) lub w czasopismach naukowych ujętych, przed ogłoszeniem wykazu, o którym mowa powyżej, w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez właściwego ministra zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 uchylonej ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) oraz w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW).

 

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski.

Poszukiwany kandydat (-tka) powinien (-na) charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

 • dobra ogólna znajomość zagadnień z zakresu biologii komórki, fizjologii, biologii komórki nowotworowej, immunologii, patofizjologii
 • dobra znajomość technik biologii molekularnej, cytometrii przepływowej
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, BioRender
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych.

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą: (1) doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń dla studentów z zakresu biologii komórki, fizjologii, (2) znajomość zagadnień z zakresu onkologii, biologii komórki nowotworowej, biologii molekularnej, (3) doświadczenie w zakresie uczestnictwa i prowadzenia badań w projektach badawczych, (4) znajomość oraz obsługa programów FlowJo, GraphPad.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159), w godzinach 9.00 – 15.00, e-mail: ib@sggw.edu.pl następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • odpis dyplomu doktora,
 • wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku,

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje: mgr Jakub Jarząbek, jakub_jarzabek@sggw.edu.pl; tel. +48 22 5932184.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 07.07.2022

Data rozpoczęcia zatrudnienia – 01.10.2022

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

18-05-2022 12:07
trusinski