Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego, post-doc w projekcie finansowanym przez NCN w ramach konkursu SONATA 17, w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

REKTOR
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta badawczego – post-doc

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Techniki i Projektowania Żywności

MIASTO:       Warszawa

STANOWISKO:        Adiunkt badawczy, post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA:     15/07/2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:    16/08 – 15/09/2022 r.

LINKI DO STRON z ogłoszeniem: 
I. Uczelni https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
II. Ministerstwa Edukacji i Nauki http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

SŁOWA KLUCZOWE: mikrokapsułkowanie, koacerwacja, białka roślinne, antocyjany

OPIS:

Opis Projektu:

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego -post-doc do projektu: Koacerwacja emulsji podwójnych z antocyjanami przy użyciu białek pochodzenia roślinnego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań w ramach programu Sonata 17.

Niniejszy projekt ma na celu zdobycie nowej wiedzy z obszaru możliwości wykorzystania białek konsumowanych przez ludzi oraz grupy białek, które są produktami ubocznymi przetwórstwa zbóż i warzyw, które do tej pory nie były szeroko stosowane w konsumpcji przez ludzi. W zakresie projektu będą właściwości podwójnych emulsji na bazie antocyjanów i olejów roślinnych. Kolejnym krokiem będzie wykonanie koacerwatów emulsji z zastosowaniem białek roślinnych oraz polisacharydów.

Obowiązki:

 • Opracowanie i wdrażanie protokołów badawczych
 • Dostosowywanie nowych procedur, metod lub sprzętu do procedur badawczych w zakresie nauk o białkach, koacerwacji i emulsji
 • Zbieranie, przygotowywanie i analizowanie danych badawczych
 • Prowadzenie komputerowej bazy danych dotyczących badańPrzygotowywanie danych do prezentacji na konferencjach naukowych oraz do przygotowania manuskryptów
 • Wykorzystanie oprogramowania graficznego i statystycznego do analizy i prezentacji danych.
 • Pomoc w zamawianiu i zaopatrywaniu się w materiały i sprzęt oraz w ogólnym utrzymaniu wysokiego standardu laboratorium

Wymagane kwalifikacje:

 • Stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie w innej jednostce niż SGGW
 • Opublikowane jako autor lub współautor co najmniej 4 publikacje o łącznym IF min. 5.0
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość języka polskiego lub innego języka słowiańskiego będzie atutem)
 • Doświadczenie w pracy z białkami roślinnymi w zakresie metod analitycznych (elektroforeza)
 • Doświadczenie w pracy z chromatografią cieczową
 • Doświadczenie w analizie statystycznej danych
 • Doświadczenie w zakresie mikrokapsułkowania będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Silna motywacja, zdolność krytycznego myślenia i zapał do pracy naukowej

Oferowane warunki:

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w Polsce
 • Czas trwania zatrudnienia 12 miesięcy od 2/01/2023 z możliwością przedłużenia
 • Zadaniowy czas pracy
 • Wynagrodzenie około 25 000 EUR rocznie łącznie z kosztami pracodawcy

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • CV
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu doktora
 • Wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • Kopia certyfikatu językowego z języka angielskiego lub oświadczenie o bardzo dobrej znajomości tego języka

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie od 16/08 – 15/09/2022 elektronicznie na adres: marcin_kurek@sggw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 27/09/2022

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać od Kierownika Projektu: dr hab. Marcin A. Kurek,  marcin_kurek@sggw.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW
w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

FORM FOR ADVERTISERS

INSTITUTION: Warsaw University of Life Sciences, Institute of Human Nutrition Sciences, Department of Technique and Food Development

CITY:                         Warsaw

POSITION:    Post-doc in the project funded by the National Science Center within the SONATA 17 competition

ACADEMIC DISCIPLINE: food and nutrition technology

DATE OF ANNOUNCEMENT:     15/07/2022 r.

DATES FOR APPLICATION:    16/08 – 15/09/2022 r.

LINKS TO WEBSITES with the announcement: 
I. University https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/

 1. Ministry of Education and Science http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

III. European Commission on the European portal for mobile researchers https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

KEYWORDS: microencapsulation, coacervation, plant proteins, anthocyanins

DESCRIPTION:

Project Description:

The Institute of Human Nutrition Sciences announces a competition for the position of research assistant professor – post-doc for the project: Coacervation of double emulsions with anthocyanins using plant-based proteins funded by the National Science Centre under the Sonata 17 program.

This project aims to gain new knowledge in the area of potential use of proteins consumed by humans and a group of proteins that are by-products of cereal and vegetable processing, which have not been widely used for human consumption so far. Within the scope of the project will be the properties of double emulsions based on anthocyanins and vegetable oils. The next step will be to make emulsion coacervates using plant proteins and polysaccharides.

Responsibilities:

 • Development and implementation of research protocols
 • Adapt new procedures, methods, or equipment for protein, coacervation, and emulsion science research procedures
 • Collecting, preparing and analysing research data
 • Maintaining a computerized research database
 • Preparing data for presentation at scientific conferences and for manuscript preparation
 • Using graphical and statistical software for data analysis and presentation
 • Assistance in the ordering and procurement of materials and equipment and in the general maintenance of a high standard of laboratory

Required Qualifications::

 • Doctoral degree obtained not earlier than 7 years before the year of employment in the project in an university other than WULS-SGGW
 • Published as author or co-author at least 4 publications with total IF min. 5.0
 • Very good knowledge of English (knowledge of Polish or other Slavic languages would be an asset)
 • Experience in working with plant proteins in analytical methods (electrophoresis)
 • Experience in working with liquid chromatography
 • Experience in statistical analysis of data
 • Experience in microencapsulation will be an advantage
 • Ability to work in a team environment
 • Strong motivation, critical thinking ability and enthusiasm for scientific work

Terms and Conditions Offered:

 • Opportunity to develop and gain experience in one of the largest universities in Poland
 • Duration of employment 12 months from 2/01/2023 with possibility of extension
 • Task-based working hours
 • Salary of approximately EUR 25,000 per year including employer’s costs

Required Documents:

 • Application to HM Rector for employment on the above mentioned position
 • CV – Please include the following statement: „I consent to the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences for the purpose of participating in recruitment processes, in accordance with the Act of 10.05.2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000).”
 • Letter of motivation
 • Copy of doctoral diploma
 • List of articles published or accepted for publication
 • Copy of English language certificate or statement of very good command of English

Place to submit documents::

Application documents should be sent between 16/08 – 15/09/2022 electronically to: marcin_kurek@sggw.edu.pl

Deadline for decision: until 27/09/2022

Additional information about working conditions can be obtained from the Project Manager: Marcin A. Kurek, Ph.D,  marcin_kurek@sggw.edu.pl

Please be advised that we will only respond to selected offers.

We reserve the right to end the competition early or to leave the competition unresolved.

Please include the following statement:

„I consent to the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences for the purpose of participation in recruitment processes, in accordance with the Act of 10.05.2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000).”

Information Clause:

We would like to inform you that all personal data provided by you in the recruitment procedure conducted for the above mentioned position by the Warsaw University of Life Sciences (hereinafter referred to as SGGW) will be processed by SGGW for the purpose of conducting the aforementioned recruitment procedure in accordance with Article 6 (1) (a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016.  on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter referred to as RODO. The Administrator of the Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences with its registered office at 166 Nowoursynowska Street, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the end of the recruitment procedure conducted by SGGW. There is a Data Protection Officer at SGGW supervising the correctness of personal data processing, who can be contacted via e-mail address: iod@sggw.pl. In accordance with the provisions of RODO we would like to inform you that you have a right from SGGW as a Personal Data Controller to access your data, correct, transfer  and erasure and to restrict the processing of your data and to lodge a complaint to the supervisory authority.

15-07-2022 13:28
aorzechowska
15-07-2022 14:13
aorzechowska