Konkurs na Asystenta Badawczo-Dydaktycznego w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin Instytutu Biologii

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 04.01. 2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 06.02.2022 do 12.02.2022

LINK DO STRONY:

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
https://bazaogloszen.nauka.gov.pl
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
SŁOWA KLUCZOWE: genetyka i genomika  stresów biotycznych i abiotycznych roślin, biotechnologia

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy mgr lub doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub rolniczych, dyscyplinie biotechnologia lub pokrewne oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 3 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR. Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych. Językiem prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie język polski i angielski.

Poszukiwany kandydat (-tka), powinien charakteryzować się następującymi cechami:

 • dobra znajomość zagadnień z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej oraz biotechnologii roślin,
 • dobra znajomość podstawowych technik genetyki molekularnej i kultur in vitro roślin oraz narzędzi bio-informatycznych,
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych.

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą: (1) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów z zakresu genetyki, inżynierii genetycznej, kultur in vitro, (2) znajomość aktualnych zagadnień z zakresu genetyki i genomiki, transkryptomiki roślin, (3) doświadczenie w zakresie uczestnictwa i prowadzenia badań w projektach naukowych

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, pokój 0/14), w godzinach 9.00 – 15.00, następujące dokumenty: osobiście lub mailowo (ib@sggw.edu.pl)

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • odpis dyplomu doktora,
 • wykaz opublikowanych i przyjętych do druku prac naukowych,

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

 1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,
 2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. Dodatkowe informacje: dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska (prof. SGGW), budynek. 37 pokój 2/73, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 5932174. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 15.02.2022 r. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

04-01-2022 10:37
trusinski