Konkurs na asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

REKTOR

SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

asystent,  badawczo-dydaktyczny

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA: 21.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.07.2022-06.09.2022

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 07.09.2022

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, pok. 53, tel. (22) 593 75 10 lub elektronicznie: inoz@sggw.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: technologia żywności, inżynieria żywności, techniki suszarnicze, żywność w postaci sproszkowanej

 

LINK DO STRONY:

  1. Uczelni https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
  2. Ministerstwa Nauki i Edukacji poprzez wypełnienie formularzy ze strony
    www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl
  3.  Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
    http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Food Sciences

Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, tel.  (22) 59 37568 (Kierownik Katedry)

 

OPIS OGŁOSZENIA (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który (-a) łącznie spełnia następujące wymagania:

– Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka,

– Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu technologii żywności/inżynierii żywności, udokumentowane odpowiednim dorobkiem naukowym, w tym co najmniej 4 publikacje posiadające indeks wpływu IF,

– Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach dotyczących technik suszarniczych, ze szczególnym uwzględnieniem metod uzyskiwania żywności sproszkowanej, a także analiz właściwości fizycznych oraz chemicznych,

– Kandydat powinien posiadać umiejętność obsługi aparatury technologicznej oraz analitycznej – z zakresu oznaczeń właściwości fizycznych (m.in. dyfrakcja laserowa, mikrotomografia komputerowa, reometria) oraz chemicznych żywności w postaci sproszkowanej,

– Kandydat powinien posiadać udokumentowany udział w konferencjach naukowych w postaci prezentowanych doniesień ustnych oraz posterów,

– Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w języku polskim z zakresu przedmiotów specjalistycznych w obszarze inżynierii żywności,

– Kandydat powinien posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, umożliwiającą samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych oraz prowadzenie badań w zagranicznych jednostkach naukowych.

Od Kandydata oczekuje się ponadto:

–  znajomości obsługi komputera, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office oraz programów statystycznych,

– aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim poprzez członkostwo oraz pracę w organizacjach i komisjach uczelnianych,

– aktywnego uczestnictwa w projektach popularyzujących naukę: działalność w kołach naukowych, organizacja festiwali nauki oraz innych wydarzeń popularyzujących naukę.

Językiem wykładowym prowadzenia zajęć dydaktycznych jest język polski.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,

2. Poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,

5. Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania,

6. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy  w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Kadr i Płac.

 

Ponadto osoby spoza uczelni:
1) opinia z ostatniego miejsca pracy,
2) świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Kadr i Płac).

Miejsce składania dokumentów:

papierowo: Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności, bud. 32, pok. 53, 02-776 Warszawa, Nowoursynowska 159 c, nr tel.: 022 5937510 w godz. 8.00-15.00 lub elektronicznie: inoz@sggw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.09.2022 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

21-06-2022 13:49
ajackowska
21-06-2022 13:56
ajackowska