Konkurs jednoetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs jednoetapowy na zatrudnienie
asystenta badawczo-dydaktycznego

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii

 1. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  MIASTO: Warszawa
  STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
  DZIEDZINA: nauki społeczne
  DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne
  DATA OGŁOSZENIA: 03.02.2022r
  TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.02.2022r.-17.02.2022r
  OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
  LINK DO STRONY UCZELNI: http://wiadomosci.sggw.pl – zakładka „Oferty pracy”.
  SŁOWA KLUCZOWE: nauki socjologiczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w § 89 pkt. 4 Statutu Uczelni.

OD KANDYDATA(TKI) OCZEKUJE SIĘ:

 • tytułu zawodowego magistra i/lub stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych, (dyscyplina nauki socjologiczne lub socjologia)
 • dorobku w dyscyplinie nauki socjologiczne, w tym udziału w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym oraz co najmniej 4 publikacji opublikowanych w dyscyplinie nauki socjologiczne
 • wykazania zainteresowań naukowych i dydaktycznych oraz zdolności do ich rozwijania,
 • udokumentowanej, co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego w stopniu
  umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych

 

Dodatkowym atutem będzie w szczególności:

– odbycie stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym

– doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dotyczących metodologii badań społecznych, statystyki dla socjologów, komputerowych analiz danych jakościowych i/lub komunikacji społecznej

 

Językiem wykładowym prowadzenia zajęć dydaktycznych jest język polski i język angielski.

Kandydaci powinni dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa (p. 22, bud. 4) następujące dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
2) życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV,
3) oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 w/w Ustawy – druki wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW,
4) odpis (poświadczona przez SGGW kserokopia) dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu zawodowego magistra i /lub stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych  (dyscyplina nauki socjologiczne lub socjologia),
5) wykaz dorobku naukowego, w tym wykaz prac opublikowanych wraz z liczbą punktów przypisaną do poszczególnych publikacji, a w sytuacji posiadania doświadczenia w pracy dydaktycznej również wykaz dorobku dydaktycznego

6) potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

7) ostatnią ocenę Komisji Oceniającej (dotyczy pracowników Uczelni)

 

Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo:

 • kwestionariusz osobowy – druki wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW,

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie świadectwo pracy dokumenty poświadczające staż pracy oraz odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy i deklaracja o podstawowym miejscu pracy – druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW

 

Klauzula informacyjna:
Aplikując na ogłoszenie, poprzez dostarczenie swoich dokumentów aplikacyjnych, wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Pana/i danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane  w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.
Dane osobowe wskazane przez Pana/ią w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:
• W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
• W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Pana/ią zgody. Brak zgody, o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Pana/i dane osobowe, otrzymane od Pana/i w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 17.02.2022r. do Sekretariatu Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki budynek nr 4 pok. nr 22,

 1. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.
  Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, tel.: /22/ 59 347 10.

 

Data rozstrzygnięcia konkursu na poziomie Instytutu: do 21 lutego 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Warszawa,03.01.2022

03-01-2022 16:30
knowak