Konkurs jednoetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rektor

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza konkurs jednoetapowy na zatrudnienie

asystenta badawczo-dydaktycznego

Konkurs 1

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: nauki społeczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika

DATA OGŁOSZENIA: 04.07.2022r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.07-18.07.2022r.

OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata

LINK DO STRONY: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/ – zakładka „Oferty pracy”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pani mgr Katarzyna Nowak).

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w paragrafie 89, punkt 4) Statutu SGGW.

Od kandydata oczekuje się:

– tytułu magistra i/lub stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika oraz dorobku w zakresie pedagogiki,

– zainteresowań naukowych i dydaktycznych oraz zdolności do ich rozwijania,

– co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych,

– znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku,

– pełnej dyspozycyjności.

Dodatkowym atutem kandydata będzie w szczególności:

– wykształcenie i doświadczenie w obszarze pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i/lub terapii pedagogicznej i/lub edukacji małego dziecka i/lub zarządzania w oświacie i/lub prawa oświatowego,

– odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym,

– umiejętność pracy w zespole,

– wykazywanie pozytywnych cech osobowości, przede wszystkim kreatywności, odpowiedzialności, sumienności i pracowitości, komunikatywności, gotowości do pogłębiania wiedzy, umiejętności współpracy w zespołach krajowych i międzynarodowych oraz życzliwości i lojalności wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony(a) a także postaw zgodnych z zasadami etyki nauczyciela akademickiego.

Planowane zatrudnienie: począwszy od semestru zimowego w roku akademickim 2022/2023, na czas określony 2 lat z możliwością przedłużenia zatrudnienia.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
  • kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW),
  • życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV,
  • oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW,
  • kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem w SGGW/odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie tytułu magistra i /lub stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie pedagogiki,
  • wykaz prac opublikowanych i dorobku naukowego,
  • potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

Informujemy, że za kompletność i zgodność złożonych dokumentów z wytycznymi zamieszczonymi w ogłoszeniu konkursowym odpowiada kandydat.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będą:

  • opinia z ostatniego miejsca pracy,
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.

Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 18.07.2022r. do godziny 16:00 w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki budynek nr 4 pok. nr 22,  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10.

Data rozstrzygnięcia konkursu: do 19.07.2022r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

                                                                                                                      Warszawa, 03.06.2022

03-06-2022 14:39
knowak
03-06-2022 14:45
knowak