Kierownik Biura Spraw Studenckich

Miejsce pracy: Warszawa

BSS/2021/113/BSOVII

 

Jednostka: Biuro Spraw Studenckich

Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Twój zakres obowiązków:

 • Kierowanie całością prac Biura Spraw Studenckich zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisami wewnętrznymi Uczelni
 • Nadzorowanie przebiegu przyznawania świadczeń stypendialnych dla studentów
 • Opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń, uchwał i wytycznych z zakresu dydaktyki i spraw studenckich
 • Przygotowanie, koordynacja i realizacja procesu rekrutacyjnego na studia
 • Nadzór nad przygotowywaniem i wydawaniem świadectw ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych
 • Przygotowywanie zestawień i raportów dla potrzeb realizacji obowiązków: informacyjnych, statystycznych i innych dotyczących obszaru kształcenia i spraw studenckich

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki ekonomiczne lub pokrewne, administracja, zarządzanie, prawo
 • Co najmniej pięcioletni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy, w tym min. 2 lata na stanowisku kierowniczym
 • Znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów prawnych związanych z  organizacją i przebiegiem procesu kształcenia
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, operatywność, komunikatywność oraz gotowość do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Znajomość języka angielskiego

 

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w uczelni publicznej, znajomość struktur organizacyjnych uczelni wyższych i środowiska akademickiego
 • Doświadczenie związane z obsługą studentów, toku studiów oraz w organizacji pracy dziekanatu
 • Znajomość przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz przepisów o pomocy społecznej
 • Znajomość systemów dziekanatowych np. HMS, USOS
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem

 

To oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju
 • Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy
 • Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego
 • Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW
 • Dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW
 • Paczki na święta dla dzieci
 • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Ursynów

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 22/10/2021r.

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej lub  pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

 

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (02-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.edu.pl.

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 • W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 • W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

 

APLIKUJ

 

08-10-2021 15:14
Ewelina Górska