Jednoetapowy konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Mikrobiologii Katedry Nauk Przedklinicznych

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Mikrobiologii Katedry Nauk Przedklinicznych

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Katedra Nauk Przedklinicznych

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKI: nauki rolnicze, dyscyplina weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 15.09.2021

PUBLIKACJA DO: 27.10.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.10.2021

LICZBA ETATÓW: 1

E-MAIL LUB URL DO REKRUTACJI: knp@sggw.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, mikrobiologia weterynaryjna, weterynaria

 

OPIS OGŁOSZENIA:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

 • posiada tytuł zawodowy magistra biologii,
 • wykazuje zainteresowania naukowe związane z mikrobiologią weterynaryjną, diagnostyką mikrobiologiczną i biologią molekularną,
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych związanych z mikrobiologią weterynaryjną z zastosowaniem technik molekularnych,
 • od kandydata oczekuje się predyspozycji pedagogicznych oraz udokumentowanego (przynajmniej ostatnie 3 lata) doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć ze studentami z zakresu mikrobiologii weterynaryjnej,
 • kandydat powinien posiadać udokumentowane, znaczące doświadczenie naukowe w prowadzeniu prac badawczych w zakresie mikrobiologii (nagrody naukowe, przynajmniej 2 publikacje naukowe z ostatnich 3 lat, w których kandydat jest pierwszym autorem, opublikowane w czasopismach naukowych wymienionych w wykazie właściwego Ministra ds. Szkolnictwa Wyższego, w części A, zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)),
 • był (-a) uczestnikiem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,
 • wykazuje aktywność związaną z podnoszeniem swoich kwalifikacji naukowych i zawodowych (np. udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach),
 • wykazuje znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • posługuje się komputerowymi programami użytkowymi niezbędnymi do prowadzenia pracy dydaktycznej i naukowej,
 • posiada umiejętności pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy.

 

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z  mikrobiologią weterynaryjną na kierunku Weterynaria oraz z mikrobiologią kliniczną na innych kierunkach w SGGW.

Osoby przystępujące do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,
 2. Odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii lub magistra,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
 5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

 1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,
 2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Katedry Nauk Przedklinicznych lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: imw@sggw.edu.pl, knp@sggw.edu.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zatrudnienie nastąpi z dniem: 01.12.2021

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 

INSTITUTION Warsaw University of Life Sciences (SGGW) – Institute of Veterinary Medicine, 02-776 Warsaw, Nowoursynowska 159 St. Department of Preclinical Sciences

CITY: Warsaw

POSITION: scientific-didactic assistant

DISCIPLINE: veterinary medicine

POSTED: 15.09.2021

EXPIRES WEBSITE: 27.10.2021

DEADLINE FOR THE COMPETITION: 27.10.2021

E-MAIL: knp@sggw.edu.pl

 

KEY WORDS: assistant, veterinary medicine, veterinary microbiology

 

DESCRIPTION:

We are looking for a candidate with the following characteristics:

 • has a MSc in Biology,
 • shows scientific interest in the field of veterinary microbiology, microbiology diagnostics and molecular biology,
 • has experience in carrying out scientific and research work related to veterinary microbiology and molecular biology,
 • the candidate is excepted to have documented teaching experience (at least the last 3 years) in preparing and conducting classes in the field of veterinary microbiology,
 • the candidate should have significant documented scientific achievements in field of microbiology (scientific awards, at least 2 scientific publications in the last 3 years in which the candidate is the first author, published in scientific journals announced in the list of the Minister of Higher Education in part A, containing the number of points for publications in scientific journals with Impact Factor (IF), in the Journal Citation Reports (JCR) database),
 • has participated in national and international scientific conferences,
 • shows activity related to improving scientific and professional qualifications (e.g., participation in specialized training courses, workshops),
 • knowledge of English in speech and writing sufficient to prepare publications and presenting papers at scientific conferences in English,
 • uses computer application programs necessary to conduct didactic and research work,
 • has the ability to work in a team and flexible organization of working time.

 

The candidate will be responsible for conducting scientific research, participating in raising funds for research, conducting classes in subjects covering primarily issues related to veterinary microbiology at the Faculty of Veterinary Medicine of the Warsaw University of Life Sciences and with clinical microbiology on other courses at SGGW-WULS.

 

Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, must be accompanied by:

– application for employment

– a copy of DVM or MSc diploma

– personal questionnaire

– scientific CV with list of publication

– a statement that the Candidate fulfills the requirements listed in Paragraph 113 / in the Act and that WAU will be his main place of work as defined in the/in the Act (printed issue of Personal Affairs Division)

In addition, people from outside the university:

– a work certificate or a certificate of employment,

– opinion about the candidate from his/her last employer

 

Place of submission of documents: secretariat of the Department of Preclinical Sciences or secretariat of the Institute of Veterinary Medicine.

Documents can be submitted in person or sent by post to the following address: IMW ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, or send electronically to the following e-mail address: imw@sggw.edu.pl, knp@sggw.edu.pl

Please be advised that we will respond only to selected offers.

We reserve the right to end the competition early or leave the competition unresolved.

Employment will take place on: 01.12.2021

 

Please attach the following statement:

“I consent to the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10/05/2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018 item 1000).”
Information clause:
Please be advised that all personal data that will be provided by you in the recruitment procedure conducted for the abovementioned position by the Warsaw University of Life Sciences (hereinafter referred to as SGGW) will be processed by WULS-SGGW in order to carry out the above-mentioned recruitment procedure in accordance with Art. 6 par. 1 lit. a) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on protection data), hereinafter referred to as RODO. The administrator of Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, with headquarters at ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the end of the recruitment procedure conducted by WULS-SGGW. In WULS-SGGW, there is the Data Protection Supervisor who supervises the correctness of personal data processing, which can be contacted via the e-mail address: iod@sggw.pl. In accordance with the provisions of the RODO, we would like to inform you that you have the right from WULS-SGGW as the Administrator of Personal Data to access your data, correct it, transfer and delete it, and limit the processing of data and filing a complaint to the supervisory body. Please be advised that we will only respond to selected offers. We reserve the right to end the competition earlier or leave the competition without resolving.

 

15-09-2021 10:23
Krzysztof Szwejk