Jednoetapowy konkurs na stanowisko adiunkta w  Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ogłasza jednoetapowy konkurs na

stanowisko adiunkta

w  Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Instytut Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159,
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

STANOWISKO:  adiunkt

DZIEDZINA NAUKI: nauki rolnicze, dyscyplina weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 08.10.2021

PUBLIKACJA DO: 19.11.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.11.2021

LICZBA ETATÓW: 1

E-MAIL LUB URL DO REKRUTACJI: khzozp@sggw.edu.pl; imw@sggw.edu.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, adiunkt, nauki weterynaryjne, administracja sądowa,  administracja weterynaryjna, higiena żywności i ochrona zdrowia publicznego, choroby zwierząt nieudomowionych, choroby zakaźne zwierząt gospodarskich, choroby pasożytnicze zwierząt łownych,  diagnostyka laboratoryjna chorób zakaźnych i inwazyjnych

 

OPIS OGŁOSZENIA:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

 

 • Tytuł zawodowy lekarza weterynarii oraz stopień naukowy doktora
 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej
 • Doświadczenie w diagnostyce laboratoryjnej chorób zakaźnych i inwazyjnych
 • Doświadczenie w diagnostyce sekcyjnej i interpretacji wyników badań patomorfologicznych
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu chorób pasożytniczych zwierząt wolno żyjących
 • Doświadczenie kandydata w działalności popularyzującej naukę
 • Dorobek naukowy w postaci co najmniej 10 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach, posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF) oraz 10 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Doświadczenie w prezentowaniu doniesień konferencyjnych z zakresu chorób zwierząt nieudomowionych
 • Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Chorób Zwierząt Nieudomowionych
 • Biegła znajomość języka polskiego
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, poświadczona certyfikatem (poziom B2), umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych oraz wygłaszanie doniesień konferencyjnych
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość pakietu Microsoft Office
 • Staż w renomowanych krajowych jednostkach naukowych lub/oraz jednostkach, zajmujących się hodowlą zwierząt wolno żyjących.

 

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z administracją weterynaryjną, weterynarią sądową, higieną żywności i ochroną zdrowia publicznego,  higieną zwierząt rzeźnych i mięsa, higieną produktów pochodzenia zwierzęcego, chorobami zwierząt łownych i zoonozami oraz chorobami zwierząt nieudomowionych, chorobami zakaźnymi zwierząt gospodarskich, chorobami pasożytniczymi zwierząt łownych,  diagnostyką laboratoryjną chorób zakaźnych i inwazyjnych na kierunku Weterynaria
w SGGW.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,
 2. Odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
 5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

 1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,
 2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: imw@sggw.edu.pl, khzozp@sggw.edu.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zatrudnienie nastąpi z dniem: 31.12.2021

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 

INSTITUTION Warsaw University of Life Sciences (SGGW) –
Institute of Veterinary Medicine, 02-776 Warsaw, Nowoursynowska 159 St.
Department of Food Hygiene and Public Health Protection

CITY: Warsaw

POSITION: Assistant professor

DISCIPLINE veterinary medicine , medical sciences

POSTED: 08.10.2021

EXPIRES WEBSITE: 19.11.2021

DEADLINE FOR THE COMPETITION: 19.11.2021

KEY WORDS veterinary medicine, assistant professor, veterinary administration, forensic veterinary medicine, food hygiene and public health protection, diseases of wildlife, infectious diseases of food producing animals.

 

DESCRIPTION :

We are looking for a candidate with the following characteristics:

 • The candidate must hold a DVM in Veterinary Medicine
 • PhD title
 • At least five years experience in research work
 • Experience in the laboratory diagnostics of infectious and invasive diseases
 • Experience in the postmortem examination and interpretation of pathological results
 • Scientific experience in the research concerning parasitic diseases of wild animals
 • Scientific achievements – at least 10 scientific articles published in journals with Impact Factor (IF) and at least 10 articles from the list of the Ministry of Science and Higher Education
 • Experience in delivering lectures about diseases of free-ranging animals during scientific conferences
 • Postgraduate studies in Diseases of Wildlife
 • Fluent Polish
 • Certified command of spoken and written English (B2 level or higher)
 • Driving license (category B)
 • Advanced level skills in Microsoft Office Suite
 • The candidate should demonstrate outstanding potential for teaching (in both, Polish and English) and scientific interest in veterinary jurisprudence, Administration and legal aspects in veterinary, slaughter animals and meat hygiene, animal origin products hygiene, infectious diseases of wildlife and zoonosis.
 • Experience in popularization of science
 • An internship in renowned national scientific institutions and units breeding free-living animals

 

The candidate will be responsible for conducting scientific research, participating in raising funds for research, conducting classes in subjects covering primarily issues related to

veterinary administration, forensic veterinary medicine, slaughter animals and meat hygiene, animal origin products hygiene, infectious diseases of wildlife and zoonosis at the Faculty of Veterinary Medicine of the Warsaw University of Life Sciences.

 

Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, must be accompanied by:

– application for employment

– a copy of DVM diploma

– personal questionnaire

– scientific CV with list of publication

– a statement that the Candidate fulfills the requirements listed in Paragraph 113 / in the Act and that WAU will be his main place of work as defined in the/in the Act (printed issue of Personal Affairs Division)

In addition, people from outside the university:

– a work certificate or a certificate of employment,

– opinion about the candidate from his/her last employer

 

 

 

Place of submission of documents: secretariat of the Department of Food Hygiene and Public Health Protection or secretariat of the Institute of Veterinary Medicine

Documents can be submitted in person or sent by post to the following address:
IMW ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, or send electronically to the following
e-mail address: imw@sggw.edu.pl, khzozp@sggw.edu.pl

Please be advised that we will respond only to selected offers.

We reserve the right to end the competition early or leave the competition unresolved.

Employment will take place on: 31.12.2021

 

Please attach the following statement:

“I consent to the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10/05/2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018 item 1000).”
Information clause:
Please be advised that all personal data that will be provided by you in the recruitment procedure conducted for the abovementioned position by the Warsaw University of Life Sciences (hereinafter referred to as SGGW) will be processed by WULS-SGGW in order to carry out the above-mentioned recruitment procedure in accordance with Art. 6 par. 1 lit. a) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on protection data), hereinafter referred to as RODO. The administrator of Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, with headquarters at ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the end of the recruitment procedure conducted by WULS-SGGW. In WULS-SGGW, there is the Data Protection Supervisor who supervises the correctness of personal data processing, which can be contacted via the e-mail address: iod@sggw.pl. In accordance with the provisions of the RODO, we would like to inform you that you have the right from WULS-SGGW as the Administrator of Personal Data to access your data, correct it, transfer and delete it, and limit the processing of data and filing a complaint to the supervisory body. Please be advised that we will only respond to selected offers. We reserve the right to end the competition earlier or leave the competition without resolving.

 

08-10-2021 08:56
Krzysztof Szwejk