Instruktor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – nauczyciel akademicki

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

 • INSTYTUCJA: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • MIASTO: Warszawa
 • STANOWISKO: instruktor SWFiS – nauczyciel akademicki
 • LICZBA STANOWISK: 1
 • DYSCYPLINA NAUKOWA: magister wychowania fizycznego AWF, nauki o kulturze fizycznej
 • DATA OGŁOSZENIA: 26.10.2021
 • TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.12.2021
 • LINK DO STRONY: www.swfs.sggw.edu.pl
 • SŁOWA KLUCZOWE: magister wychowania fizycznego, instruktor sportu, fizjoterapeuta, dydaktyka szkoły wyższej, nauczyciel akademicki

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni magistra wychowania fizycznego po Akademii Wychowania Fizycznego, na stanowisku instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, na czas określony z możliwością przedłużenia umowy, w wymiarze pełnego etatu, do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sekcji sportowych, wymagane posiadanie odpowiednich kwalifikacji wynikających z udokumentowanych uprawnień instruktorskich lub trenerskich w konkretnej dyscyplinie sportu.

Wymagania i kwalifikacje:

 • ukończone studia wyższe – Akademia Wychowania Fizycznego na kierunku wychowanie fizyczne
 • mile widziane praktyczne doświadczenie zawodowe np.: prowadzenie zajęć dydaktycznych na innych uczelniach wyższych lub w szkołach średnich, gimnazjach, szkołach podstawowych;
 • atutem kandydatów może być posiadanie uprawnień trenerskich z zakresu piłki ręcznej, badmintona lub aerobiku sportowego
 • posiadanie uprawnień instruktorskich lub trenerskich w zakresie różnych dyscyplin sportowych;
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego, obsługa programów Excel, Word itp.;
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy;
 • znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższej;
 • biegła znajomość języka polskiego oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 • posiadają tytuł magistra wychowania fizycznego;
 • zadeklarują Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ich do minimum kadrowego.

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm oraz w Statucie SGGW i powinny złożyć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  SGGW, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, budynek Obiektów Sportowych, pok.103 lub pok. 104 w godzinach 10:00-14:00 lub mailowo na adres swfs@sggw.edu.pl
w terminie do dnia 11 grudnia 2021 roku, następujące dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW;
 2. życiorys dydaktyczno-zawodowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
 3. odpis dyplomu (kserokopia);
 4. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, opinie i listy rekomendacyjne, potwierdzenia dorobku);
 5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
  W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW).
 6. Komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić́ żadnego kandydata do zatrudnienia.
 7. Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: tel. +48 22 5935830 / +48 22 5935831 w godzinach 10:00-14:00 lub drogą elektroniczną swfs@sggw.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty, zapraszając jednocześnie na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin rozstrzygnięcia konkursu  14.12.2021 r.

 

ANNOUNCEMENT / NEW SWFiS EMPLOYEE CONTEST

 • ORGANISATION: Physical Education and Sports Department (SWFiS), Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
 • CITY: Warsaw
 • POSITION: SWFiS Instructor – University Teacher
 • NUMBER OF POSITIONS: 1
 • ACADEMIC DISCIPLINE: Master of Physical Education awarded by Academy of Physical Education, Physical Culture Studies
 • PLACED ON: 26 October 2021
 • CLOSES ON: 09 December 2021
 • WEBSITE: swfs.wsggw.edu.pl
 • KEYWORDS: Master of Physical Education, Sports Instructor, Academic Teaching, University Teacher

PROFILE (subject area, expectations, comments):

The Physical Education and Sports Department of Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego in Warsaw is seeking a holder of a Master’s degree in Physical Education, a graduate of Academy of Physical Education, for a full-time position of an instructor at the Physical Education and Sports Department for a fixed term with a possible extension of the employment term, who will conduct classes and sport units, qualified to work as an instructor or trainer in a specific sport discipline.

Requirements and Qualifications:

 • university degree in Physical Education awarded by an Academy of Physical Education.
 • practical work experience, e.g. teaching in the relevant area, i.e. at other universities, high schools, junior high schools, primary schools, high will be an advantage;
 • special qualifications as a handball, badminton or aerobics trainer will be an advantage;
 • special qualifications as a sports instructor or trainer;
 • good computer skills, proficiency in Excel, Word, etc.;
 • good teamwork skills and flexibility in work organisation;
 • knowledge of the operating rules of the university;
 • fluent Polish and working knowledge of written and spoken English.

The contest is open to candidates who comply with the requirements laid down in Article 113 of the Higher Education Act of 20 July 2018, Journal of Laws of 2018, item 1668 and satisfy the following eligibility criteria:

 • they hold a Master’s degree in Physical Education;
 • they will select Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego in Warsaw as their principal place of employment and agree to be included in the minimum required academic staff.

Candidates for the position need to comply with the requirements laid down in Article 113 of the Higher Education Act of 20 July 2018 and SGGW Statutes, and file the following documents with the Physical Education and Sports Department of SGGW, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, Sports Facilities building, room 103 or 104, between 10:00 AM and 2:00 PM, or by email at: swfs@sggw.edu.pl, by 11 December 2021:

 1. job application for the above position addressed to the Chancellor of SGGW;
 2. résumé with a consent to the processing of personal information;
 3. copy of graduation diploma (xerocopy);
 4. copies of documents that prove candidate’s qualifications (e.g. certificates of completion of courses, trainings, post-graduate courses, opinions and letters of recommendation, proof of accomplishments);
 5. statement on compliance with the requirements laid down in Article 113of the Higher Education Act of 20 July 2018
 6. Please attach a statement:

“I consent to the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10.05.2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000) ”

 1. In the event of a positive outcome of the competition, an appropriate certificate from an occupational medicine doctor will be required (prints issued by the SGGW Personal Affairs Office).

More information about this job is available from the Physical Education and Sports Department at tel. +48 22 5935830 / +48 22 5935831 between 10:00-14:00 or email: swfs@sggw.edu.pl

Please note that we will contact only selected candidates to invite them for an interview. The selection board has the right not to select any candidate for employment.

The winning candidate will be selected by 14 December 2021.

 

26-10-2021 09:42
Krzysztof Szwejk
26-10-2021 11:29
Krzysztof Szwejk