Informacja o wyniku konkursu na stanowisko post-doc/samodzielny technolog w ramach projektu Sonata 17

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) na stanowisko samodzielnego technologa, post-doc w projekcie finansowanym przez NCN w ramach konkursu SONATA 17 w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka.

Data ogłoszenia konkursu: 24.10.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.11.2022r.

Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej złożonych zgłoszeń.

Ze wszystkich 39 zgłoszeń, kryteria formalne były spełnione przez 11 kandydatów. Przeprowadzono 5 rozmów kwalifikacyjnych – z wybranymi na podstawie osiągnięć – kandydatami. Dr Jorge Antonio Custodio Mendoza charakteryzuje się wykształceniem oraz doświadczeniem najbardziej zbliżonym do profilu projektu. Posiada dyplom doktora chemii z Universidade de Santiago de Compostela oraz jest współautorem 6 publikacji indeksowanych w JCR o łącznej sumie IF: 41.42.

W związku z powyższym Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pana Dr Jorge Antonio Custodio Mendozana pełny etat na stanowisku samodzielnego technologa w Katedrze Techniki i Projektowania Żywności w ramach projektu SONATA 2021/43/D/NZ9/01572 – Koacerwacja emulsji podwójnych z antocyjanami przy użyciu białek pochodzenia roślinnego.

21-11-2022 11:06
aorzechowska
12-01-2023 11:08
aorzechowska