Informacja o wyniku konkursu na stanowisko lektora języka angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 15.07.2022r.

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: do dnia 27.08.2022.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.09.2022
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 3
Uzasadnienie:
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 05 Września 2022 po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji kandydatów do zatrudnienia na stanowisku lektora języka angielskiego pozytywnie zaopiniowała kandydaturę 3 osób:
mgr Magdalena Cholewa, mgr Julia Anna Glazer oraz Bartosz Daniel Dębski.
Komisja konkursowa stwierdziła, że kandydaci spełniają wszystkie wymogi formalne i w głosowaniu jawnym jednomyślnie zarekomendowała w/w osoby do zatrudnienia na stanowisku lektora języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

06-09-2022 14:09
Krzysztof Szwejk