Informacja o wyniku konkursu na stanowisko instruktora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu SGGW

Data ogłoszenia konkursu: 4.07.2022r.

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: do dnia 16.08.2022.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.08.2022
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1
Uzasadnienie:
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 05 Września 2022 po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji kandydatów do zatrudnienia na stanowisku lektora języka angielskiego pozytywnie zaopiniowała kandydaturę 1 osoby – mgr Róża Mazur.:
Komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka spełniaja wszystkie wymogi formalne i w głosowaniu jawnym jednomyślnie zarekomendowała w/w osobę do zatrudnienia na stanowisku instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

04-10-2022 10:54
Krzysztof Szwejk