Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa

INFORMACJA o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w dziedzinie nauk rolniczych, (1 etat) w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 22.04.2021 r.

Termin składania dokumentów: 07.06.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 07.06.2021 r.

Ilość kandydatów: 1

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia:

dr inż. Dominika Szadkowska

Uzasadnienie: Komisja przeprowadzając ocenę kandydatki uwzględniła wymagania formalne stawiane przez ustawę i statut SGGW w Warszawie jak również pozostałe kryteria tj. dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne kandydata oraz ich powiązanie z tematyką zajęć dydaktycznych realizowanych w jednostce, a także potrzeby kadrowe jednostki w tym zakresie.

Komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne. Na podstawie merytorycznego zapoznania się z przesłaną dokumentacją, Komisja jednomyślnie podjęła decyzję o rekomendowaniu Pani dr inż. Dominiki Szadkowskiej do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna.

16-06-2021 11:23
Krzysztof Szwejk