Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs 2

Data ogłoszenia konkursu: 13.06.2022r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki

Dziedzina: nauki społeczne lub humanistyczne

Dyscyplina naukowa: pedagogika

Termin składania dokumentów: 13.06.2022r. – 27.06.2022r.

Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 1
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

Uzasadnienie: Komisja Konkursowa w dniu 05.07.2022r. przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 1 osoby, która zgłosiła się do konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne lub humanistyczne w dyscyplinie pedagogika. Komisja Konkursowa stwierdziła, że kandydat nie spełniał wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Komisja Konkursowa nie przystąpiła w związku z tym do oceny merytorycznej zgłoszonej kandydatury do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w  Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

Warszawa, 11.07.2022r.

11-07-2022 16:49
knowak