INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO W KATEDRZE BADAŃ RYNKU ŻYWNOŚCI I KONSUMPCJI INSTYTUTU NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA SGGW W WARSZAWIE

INFORMACJA o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 01.06.2022 r.

Termin składania dokumentów: 16.07.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 18.07.2022 r.

Ilość kandydatów: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia:

mgr Justyna Zwolińska

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej złożonej oferty i zapoznała się z przedstawioną dokumentacją. Na podstawie uzyskanych informacji Komisja Konkursowa pozytywnie zarekomendowała na stanowisko asystenta dydaktycznego panią mgr Justynę Zwolińską biorąc pod uwagę posiadane wykształcenie oraz doświadczenie dydaktyczne i praktyczne, związane z realizacją zajęć dydaktycznych oraz uwzględniając jej wiedzę teoretyczną. Kandydatka spełnia wszystkie wymagania stawiane w konkursie, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych z wymaganego zakresu, publikacje oraz otwarty przewód doktorski (praca doktorska w końcowej fazie realizacji). Dodatkowo pani mgr Justyna Zwolińska finalizuje pracę doktorską w formie monografii.

W związku z tym Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pani mgr Justyny Zwolińskiej na pełny etat na stanowisku asystenta dydaktycznego w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

18-07-2022 08:30
aorzechowska
27-07-2022 08:31
aorzechowska