Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Fizjologii Żywienia, Katedry Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Data ogłoszenia: 07.10.2021 r.
Termin składania ofert: 06-19.11.2021 r.
Liczba zgłoszeń: 1
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr Łukasz Kopiasz
Uzasadnienie:
W dniu 22 listopada 2021 r., o godzinie 1200
, odbyło się posiedzenie
Komisji Konkursowej w składzie: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Dyrektor
Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka – przewodnicząca Komisji,
dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW – kierownik Katedry Dietetyki,
dr inż. Michał Oczkowski – kierownik Zakładu Fizjologii Żywienia Katedry
Dietetyki.
Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na
stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Fizjologii
Żywienia, Katedry Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, w terminie
składania ofert wpłynęły dokumenty od jednej osoby. Dokumenty były
poprawne pod względem formalnym. Na podstawie uzyskanych informacji
Komisja Konkursowa pozytywnie zarekomendowała na stanowisko asystenta
badawczo-dydaktycznego Pana mgr Łukasza Kopiasza. Kandydat spełnia
wszystkie wymagania stawiane w konkursie, w tym posiada odpowiednie
wykształcenie, doświadczenie dydaktyczne oraz wykazuje się znajomością
technik biologicznych w zakresie mikroskopii świetlnej. Kandydat opublikował 2
artykuły w czasopismach indeksowanych na liście JCR, o łącznym IF powyżej 9
oraz posiada kwalifikacje do opieki nad zwierzętami laboratoryjnymi, ponadto
ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z takich przedmiotów,
jak fizjologia człowieka i regulacja metabolizmu.
Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pana mgr Łukasza
Kopiasza na pełny etat na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego
w Zakładzie Fizjologii Żywienia, Katedry Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu
Człowieka SGGW.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
/-/ Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

24-11-2021 10:02
Krzysztof Szwejk