Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

(w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz.1668)

Data ogłoszenia: 22 lipca 2022 r.

Termin składania dokumentów:  29 sierpnia 2022 r.- 11 września 2022 r.

Liczba zgłoszeń: 4

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr Rafał Maciaszek

Uzasadnienie:

14 września 2022 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW– przewodniczący, dr hab. Wiesław Świderek – kierownik katedry,  dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW, dr inż Jan Slósarz.

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt wpłynęły aplikacje 4 osób. Na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń komisja konkursowa stwierdziła, że w pełni wymagania konkursowe na aplikowane stanowisko spełnia jeden kandydat – mgr Rafał Maciaszek. Komisja pozytywnie zweryfikowała kompetencje naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

W związku z powyższym komisja konkursowa rekomenduje zatrudnienie mgr. Rafała Maciaszka na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w wymiarze 1 etatu w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

16-09-2022 13:23
aserwatka
16-09-2022 13:41
aserwatka