Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Agronomii Instytutu Rolnictwa SGGW w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 01.07.2021 r.

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Termin składania dokumentów: 31.07.2021 r. – 14.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2021 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: dr inż. Magdalena Wijata

Uzasadnienie:

Na ogłoszony konkurs na stanowisko asystenta badawczo-naukowego wpłynęły dokumenty od dwóch osób. W dniu 31.08.2021 r. komisja konkursowa w składzie: Dyrektor Instytutu Rolnictwa dr hab. Łukasz Uzarowicz, prof. SGGW – przewodniczący komisji, dr hab. Arkadiusz Artyszak – Kierownik Katedry Agronomii oraz prof. dr hab. Józef Chojnicki – członek komisji, po weryfikacji dokumentów pod względem zgodności kwalifikacji kandydata z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie oraz po przeprowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej, komisja jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr inż. Magdaleny Wijaty do zatrudnienia w Katedrze Agronomii Instytut Rolnictwa na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego.

01-07-2021 14:49
Krzysztof Szwejk
02-09-2021 14:49
Krzysztof Szwejk