Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta, post-doc w Katedrze Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko adiunkta, post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki
w ramach konkursu OPUS 18  w Katedrze Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie

 

Data ogłoszenia: 12.10.2021r

 

Termin składania ofert: 12-30.11.2021r

 

Liczba zgłoszeń:  6

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Pani mgr inż. Malwina Czerwińska

 

Uzasadnienie:

 

W dniu 9 grudnia 2021r., o godzinie 945, odbyło  się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka – przewodnicząca Komisji, dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW – kierownik Katedry Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, prof. dr hab. Marcin Kruszewski –  koordynator projektu OPUS 18 Centrum Radiobiologii i  Dozymetrii Biologicznej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz dr inż. Katarzyna Dziendzikowska –  kierownik projektu na SGGW Katedra Dietetyki Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

 

Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

 

ul. Nowoursynowska 159c

bud. 32,

02–787 Warszawa

+48 22 593 10 18

kd @sggw.edu.pl www.sggw.pl

Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko adiunkta, post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu
OPUS 18 w Katedrze Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od sześciu osób. Dokumenty tylko jednego kandydata były poprawne pod względem formalnym. Na podstawie uzyskanych informacji Komisja Konkursowa pozytywnie zarekomendowała na stanowisko adiunkta, post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18 mgr inż. Malwinę Czerwińską, biorąc pod uwagę posiadane przez nią wykształcenie i doświadczenie praktyczne związane z prowadzeniem badań z zakresu toksyczności nanomateriałów. Zgodnie z regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki do konkursu na stanowisko typu post-doc może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora, ale w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie będzie spełniała taki warunek, co potwierdzają przedłożone przez kandydatkę dokumenty.

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania stawiane w konkursie, w tym posiada doświadczenie w badaniach z zakresu wykorzystania cytometrii przepływowej oraz technik biologii molekularnej w tym RT-PCR, opublikowanie 5 artykułów w czasopismach indeksowanych na liście JCR, o tematyce związanej badaniem właściwości i toksyczności nanomateriałów oraz udokumentowane czynne uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pani mgr inż. Malwiny Czerwińskiej na pełny etat na stanowisku adiunkta, post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18 realizowanego w Katedrze Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

 

10-12-2021 08:57
Krzysztof Szwejk