Informacja o wynikach konkursu jednoetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs 1

Data ogłoszenia konkursu: 12.12.2022r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Socjologii

Dziedzina: nauki społeczne lub humanistyczne

Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne
Termin składania dokumentów: 12.01.2023r. – 27.01.2023r.

Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 2
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie: Komisja Konkursowa przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 2 osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne lub humanistyczne w dyscyplinie nauki socjologiczne. Komisja Konkursowa stwierdziła, że 1 kandydat złożył wszystkie dokumenty, nie spełniał jednak wymogu dotyczącego wykształcenia w dyscyplinie nauki socjologiczne. Komisja Konkursowa przystąpiła w związku z tym do oceny merytorycznej 2 zgłoszonej kandydatury i jednogłośnie rekomenduje kandydaturę dr Marcina Poletyło do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne lub humanistyczne w dyscyplinie nauki socjologiczne w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

Warszawa, 02.02.2023r.

02-02-2023 16:27
knowak