Informacja o wynikach konkursu jednoetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs 1

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: pedagogika

Data ogłoszenia konkursu: 04.07.2022r.
Termin składania dokumentów: 04.07.2022r. – 18.07.2022r.

Data zamieszczenia informacji o konkursie: 03.06.2022r.

Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 1
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie: Komisja Konkursowa w dniu 18.07.2022r. przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 1 osoby, która zgłosiła się do konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie pedagogika. Komisja stwierdziła, że kandydat spełniał wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu konkursowym. Komisja Konkursowa przystąpiła w związku z tym do oceny merytorycznej zgłoszonej kandydatury. Biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych oraz wymogów merytorycznych Komisja Konkursowa jednogłośnie zaopiniowała kandydaturę dra Jacka Stachowicza do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie pedagogika w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

Warszawa, 20.07.2022r.

20-07-2022 14:46
knowak