Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na adiunkta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa

INFORMACJA o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych w Katedrze Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 31.05.2022 r.

Termin składania dokumentów: 15.07.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 15.07.2022 r.

Ilość kandydatów: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia:

dr inż. Witold Jan Wardal

Uzasadnienie: Dokumenty kandydata złożone w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem. Komisja, przeprowadzając ocenę kandydatów oprócz wymagań stawianych przez ustawę i statut, SGGW w Warszawie, uwzględniła również pozostałe kryteria tj. dorobek naukowy
i osiągnięcia dydaktyczne kandydatów oraz ich powiązanie z tematyką zajęć dydaktycznych realizowanych w jednostce, jak również potrzeby kadrowe jednostki w tym zakresie.
W głosowaniu jawnym komisja konkursowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę  dr. inż. Witolda Jana Wardala.

15-07-2022 15:18
rszczucinski
18-07-2022 13:19
rszczucinski