Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na adiunkta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa

INFORMACJA o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w dziedzinie nauk rolniczych (w dyscyplinie nauki leśne lub tożsame) lub w dziedzinie sztuki (w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) w Katedrze Technologii
i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 23.09.2022 r.

Termin składania dokumentów: 07.11.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 09.11.2022 r.

Ilość kandydatów: 2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia:

dr Anna Ozaist-Przybyła

Uzasadnienie: Dokumenty kandydatki złożone w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem. Komisja, przeprowadzając ocenę kandydatów oprócz wymagań stawianych przez ustawę i statut, SGGW w Warszawie, uwzględniła również pozostałe kryteria tj. dorobek naukowy
i osiągnięcia dydaktyczne kandydatów oraz ich powiązanie z tematyką zajęć dydaktycznych realizowanych w jednostce, jak również potrzeby kadrowe jednostki w tym zakresie.
W głosowaniu jawnym komisja konkursowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr Anny Ozaist-Przybyły.

11-11-2022 12:00
rszczucinski
14-11-2022 08:00
rszczucinski