Asystent w zakresie grafiki inżynierskiej i projektowania architektoniczno-budowlanego

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

  • ukończone studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie
  • wiedza, umiejętności i doświadczenie praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu grafiki inżynierskiej, geometrii wykreślnej oraz projektowania architektoniczno-budowlanego
  • dorobek naukowy obejmujący co najmniej dwa artykuły opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office, oraz programów do projektowania (AutoCAD, ArchiCAD, CorelDRAW i pokrewne),
  • aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym, w tym udział w konferencjach międzynarodowych
  • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole

Link do ogłoszenia znajduje się poniżej:

Formularz_ogl._grafikainz.iprojekt.arch.-bud._asystent

07-06-2022 13:33
wkos
15-06-2022 13:22
wkos