Asystent w zakresie zastosowania matematyki w mechanice

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

  • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie zastosowania matematyki w mechanice/obliczenia numeryczne lub tytuł zawodowy magistra
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie mechaniki budowli lub matematyki,
  • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,
  • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,
  • umiejętności związane z wykorzystywaniem programów komputerowych Mathematica lub Matlab,
  • znajomość pakietu Ms Office,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Link do ogłoszenia poniżej

Formularz_ogl._zastosow.matem.w mechanice_asystent.doc

07-04-2022 11:50
wkos