Asystent w zakresie technologii i organizacji robót budowlanych

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

  • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych (preferowany kierunek Inżynieria Lądowa) lub tytuł zawodowy magistra
  • znajomość języka polskiego i angielskiego
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim
  • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych
  • samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
  • znajomość pakietu Ms Office
  • znajomość programów do kosztorysowania i harmonogramowania robót inżynierskich będzie dodatkowym atutem

Link do ogłoszenia poniżej:

Formularz_ogl._technol.i.organ.robot.budowl._asystent.doc

07-04-2022 12:00
wkos