Asystent w zakresie geotechniki

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

  • mgr inż. kierunku Budownictwo
  • uczestnik Studiów Doktoranckich
  • znaczący dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych
  • znajomość języka polskiego i angielskiego
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim  w szczególności: budownictwo komunikacyjne, mechanika gruntów, badania gruntów antropogenicznych, metody zabezpieczania głębokich wykopów
  • dobra znajomość oprogramowania (Ms Office, GGU, GEO5, CAD)
  • dodatkowym atutem kandydata jest posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Link do ogłoszenia poniżej:

Formularz_ogl._geotechnika_asystent.doc

07-04-2022 12:03
wkos