Asystent naukowo – dydaktyczny w Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko asystenta naukowo – dydaktycznego w Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKI: nauki rolnicze, dyscyplina weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 05.05.2022

PUBLIKACJA DO: 10.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.06.2022

LICZBA ETATÓW: 1

E-MAIL LUB URL DO REKRUTACJI:

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, apipatologia, owady użytkowe, biologia molekularna, mikroskopia

 

OPIS OGŁOSZENIA:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Posiada tytuł lekarza weterynarii
 • Posiada wiedzę w zakresie pszczelarstwa, w tym podstawowych prac pasiecznych w stopniu niezbędnym do samodzielnej obsługi pasieki oraz prowadzenia prac doświadczalnych na rodzinach pszczelich
 • Posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie
 • Posiada wiedzę w dziedzinie chorób owadów użytkowych, zakres obejmujący przedmioty „Choroby owadów użytkowych” oraz „Rozpoznawanie i zwalczanie chorób owadów użytkowych” realizowanych na WMW w Warszawie
 • Posiada podstawowe wiadomości na temat wykonywania badań diagnostycznych metodami biologii molekularnej
 • Posiada podstawowe umiejętności w diagnostyce mikrobiologicznej, w tym barwienie preparatów metodą Grama
 • Posiada umiejętności pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • Posługuje się programami komputerowymi z pakietu Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 • Wykazuje zainteresowanie naukowe i zdolność do ich rozwijania
 • Kandydat nie powinien być uczulony na jad pszczeli.

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z chorobami i szkodnikami pszczół miodnych i innych zapylaczy oraz diagnostyką laboratoryjną na kierunku Weterynaria w SGGW oraz wykonywanie badań usługowych z zakresu diagnostyki chorób pszczół, opieka nad wydziałową pasieką.

Osoby przystępujące do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,
 2. Odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
 5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

 1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,
 2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Nowoursynowska 159, bud. 22 pok. 146 lub bud.24, I piętro, Sekretariat Instytutu, 02-776 Warszawa

lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: imw@sggw.edu.pl, kpdw@sggw.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zatrudnienie nastąpi z dniem:  1.07.2022

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego

INSTITUTION Warsaw University of Life Sciences (SGGW) –Institute of Veterinary Medicine, 02-776 Warsaw, Nowoursynowska 159 St. Department of Pathology and Veterinary Diagnostics

CITY: Warsaw

POSITION: assistant

DISCIPLINE veterinary medicine

POSTED: 05.05.2022

EXPIRES WEBSITE: 10.06.2022

DEADLINE FOR THE COMPETITION: 10.06.2022

KEY WORDS veterinary medicine, apipathology, molecular biology, pollinators, microscopy

DESCRIPTION :

We are looking for a candidate with the following characteristics:

 • Hold a DVM in Veterinary Medicine
 • Show interest in science concerning honeybee diseases and wild bees diseases
 • Have theoretical and practical knowledge on beekeeping, including beekeeping operations in a degree allowing independent work in the apiary and carrying on experiments on honeybee colonies
 • Have basic knowledge about pollinators and bees biodiversity in Poland and in the world
 • Be able to perform veterinary inspection of the apiary and collect samples for examination
 • Communicate in English at least on the B2 level in speaking and writing
 • Have basic knowledge regarding bee diseases suitable for teaching the subject Honeybee diseases and Diagnostics and Control of Honeybee Diseases taught at the Faculty of Veterinary Medicine at SGGW
 • Be experienced in performing diagnostics tests using molecular biology techniques
 • Be experienced in performing microbiological tests using Gram staining
 • Be able to work in a team and flexibly organize work time
 • Be experienced in performing cage tests with honeybee or other pollinators
 • Have an interest in science and abilities to pursue it
 • Use computer programs at advanced level such as Word, Excel, Power Point, e-mail
 • Use computer statistical programs at basic level such as Statistica, R program
 • Be able to teach students in Polish and English
 • The candidate should not be allergic to bee venom

The candidate will be responsible for conducting scientific research, participating in raising funds for research, conducting classes in subjects covering primarily issues related to honeybee diseases, pests and veterinary diagnostics at the Faculty of Veterinary Medicine of the Warsaw University of Life Sciences as well as performing diagnostics services from the field of honeybee diseases and performing apiary management.

Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, must be accompanied by:

– application for employment

– a copy of DVM diploma

– personal questionnaire

– scientific CV with list of publication

– a statement that the Candidate fulfills the requirements listed in Paragraph 113 / in the Act and that WAU will be his main place of work as defined in the/in the Act (printed issue of Personal Affairs Division)

In addition, people from outside the university:

– a work certificate or a certificate of employment,

– opinion about the candidate from his/her last employer

Place of submission of documents: secretariat of the Department of Preclinical Sciences or secretariat of the Institute of Veterinary Medicine

Documents can be submitted in person or sent by post to the following address: IMW ul. Nowoursynowska 159, build. 22 room 146 or build.24, 1st floor, Institute Secretariat, 02-776 Warsaw, or send electronically to the following e-mail address: imw@sggw.edu.pl, kpdw@sggw.edu.pl

Please be advised that we will respond only to selected offers.

We reserve the right to end the competition early or leave the competition unresolved.

Employment will take place on: 01.10.2022

Please attach the following statement:

“I consent to the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10/05/2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018 item 1000).”
Information clause:
Please be advised that all personal data that will be provided by you in the recruitment procedure conducted for the abovementioned position by the Warsaw University of Life Sciences (hereinafter referred to as SGGW) will be processed by WULS-SGGW in order to carry out the above-mentioned recruitment procedure in accordance with Art. 6 par. 1 lit. a) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on protection data), hereinafter referred to as RODO. The administrator of Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, with headquarters at ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the end of the recruitment procedure conducted by WULS-SGGW. In WULS-SGGW, there is the Data Protection Supervisor who supervises the correctness of personal data processing, which can be contacted via the e-mail address: iod@sggw.pl. In accordance with the provisions of the RODO, we would like to inform you that you have the right from WULS-SGGW as the Administrator of Personal Data to access your data, correct it, transfer and delete it, and limit the processing of data and filing a complaint to the supervisory body. Please be advised that we will only respond to selected offers. We reserve the right to end the competition earlier or leave the competition without resolving.

05-05-2022 09:48
Krzysztof Szwejk
19-05-2022 10:16
Krzysztof Szwejk