Asystent lub adiunkt w zakresie mechaniki budowli w katedrze Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych Instytutu Inżynierii Lądowej SGGW w Warszawie

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko asystenta i adiunkta:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynierii mechanicznej lub tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów budownictwo,
 • znajomość analitycznych metod rozwiązywania zagadnień statyki, stateczności stacjonarnej i dynamiki konstrukcji prętowych i powierzchniowych stosowanych w budownictwie,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie mechaniki budowli
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,
 • znajomość pakietu Ms Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą
  w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Dodatkowe wymagania dla adiunkta:

 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach MNiSW,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w IIL SGGW

Link do ogłoszenia poniżej:

Formularz_asystent_adiunkt_mechanika_budowli.docx

02-11-2022 14:09
wkos