Asystent lub adiunkt 2 stanowiska w Katedrze Rewitalizacji i Architektury w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW w Warszawie

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Warunki wymagane od Kandydatów:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta lub magistra inżyniera budownictwa,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu technologii BIM, grafiki inżynierskiej, geometrii wykreślnej oraz projektowania architektoniczno-budowlanego,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego,
 • widoczna aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym; w tym mile widziane odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • dorobek naukowy obejmujący co najmniej dwa artykuły opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z IF ujętych w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office oraz programów do projektowania (AutoCAD, Revit),
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe wymagania dla Kandydatów na stanowisko adiunkta:

 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministerstwa Edukacji i Nauki (w tym min. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection),
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie lub złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Link do ogłoszenia poniżej:

FORMULARZ_BIM_grafika_inż._iprojekt._arch.-bud.

09-02-2023 13:14
wkos