Adiunkt badawczo – dydaktyczny w zakresie chemii i rekultywacji środowiska w Katedrze Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

 •  stopnień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka,
 • zainteresowania naukowe w zakresie technologii rekultywacji gruntów, chemii i toksykologii oraz zdolności do ich rozwijania,
 • doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu chemii, toksykologii, technologii w inżynierii i ochronie środowiska oraz przedmiotów pokrewnych,
 • doświadczenie w zakresie pracy w laboratorium chemicznym potwierdzone publikacjami naukowymi,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych (w tym min. 10 publikacji z IF – Web of Science Core Collection)
 • aktywność naukowa i projektowa o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także inne aktywności związane z podnoszeniem swoich kwalifikacji naukowych i zawodowych (np. udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych)
 • pozytywna opinia komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i dyscyplina pracy,
 • wysokie kompetencje społeczne i komunikatywność,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

Link do ogłoszenia poniżej.

ogłoszenie_adiunkt

17-03-2023 13:16
wkos