Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach

 

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: nauki rolnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: zootechnika i rybactwo

SŁOWA KLUCZOWE: statystyka opisowa, statystyka matematyczna, genetyka molekularna

LICZBA ETATÓW: 1

DATA OGŁOSZENIA: 15.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.08.2021 r. – 29.08.2021 r.

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

 

 

Wymagania dla kandydatów:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku zootechnika, biologia, weterynaria lub pokrewnym (posiadanie drugiego fakultetu będzie dodatkowym atutem),
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych (mile widziane zajęcia matematyczne),
 • znajomość technik genetyki molekularnej (wykorzystywanej w genetyce populacji i genetyce konserwatorskiej),
 • obsługa komputera w zakresie programów do statystycznej analizy danych (w szczególności SPSS), wykorzystania platform cyfrowych w dydaktyce oraz podstawowych programów MS Office,
 • znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych w tym języku,
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim,
 • posiadanie dorobku naukowego będzie dodatkowym atutem,
 • pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim zaangażowanie w planowanie i realizację badań naukowych oraz gotowość do pogłębiania wiedzy, odpowiedzialność, sumienność, pracowitość, komunikatywność, samodzielność oraz dyscyplina pracy.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW w Warszawie;
 • odpis dyplomu doktora;
 • życiorys zawodowy;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • oświadczenie kandydata lub dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego;
 • oświadczenie kandydata, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (wzór);
 • niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymagań.

 

Miejsce składania dokumentów:

– papierowo, z dopiskiem „asystent INZ 3”: Instytut Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, pok. 78,  nr tel. 22 59 365 10.

lub

– elektronicznie, w tytule „asystent INZ 3”: inz@sggw.edu.pl.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2021 r.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt,  SGGW w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, tel. +48 22 59 365 77, e-mail: kgoz@sggw.edu.pl.

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

15-07-2021 12:28
Krzysztof Szwejk