Asystent badawczo -dydaktyczny w Katedrze Finansów

Asystent badawczo-dydaktyczny – ekonomia i finanse

Instytucja Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Instytut Ekonomii i Finansów

Informacja o konkursie:

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

KATEDRA: FINANSÓW

TRYB KONKURSU: konkurs jednoetapowy
LICZBA ETATÓW: 1
DZIEDZINA: nauki społeczne
DYSCYPLINA: ekonomia i finanse

 

MIEJSCA OGŁOSZENIA KONKURSU:
I. Strona internetowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: https://www.sggw.pl/ w kategorii „Oferty pracy”
II. Strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
III. Strona internetowa Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/

SŁOWA KLUCZOWE: rachunkowość finansowa, rachunkowość małych firm, rachunkowość podatkowa, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, rewizja finansowa.

 

OPIS:
Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w Statucie Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 84 – 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Od kandydata/kandydatki oczekuje się:

 1. a) posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,
 2. b) wykazania zainteresowań naukowych i dydaktycznych oraz zdolności do

ich rozwijania,

 1. c) posiadania co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych,
 2. d) spełniania dodatkowych wymagań, w tym konkretnych celów i zadań badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych, określonych w szczegółowych warunkach konkursu, jako dodatkowe wymagania (poniżej).

 

Dodatkowe wymagania:

 1. a) opublikowanie minimum czterech publikacji naukowych, w tym co najmniej jednej w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1 lub w części A lub C wykazu, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 2,
 2. b) dorobek publikacyjny z zakresu: rachunkowości finansowej, rachunkowości małych firm, rachunkowości podatkowej, krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, rewizji finansowej,
 3. c) zrealizowany co najmniej dwutygodniowy staż naukowy w zagranicznej jednostce naukowo-dydaktycznej,
  d) aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i/lub za granicą,
  e) aktywność w działalności organizacyjnej.

 

Dodatkowym atutem będzie posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia/finanse/ekonomia i finanse.

 

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w sekretariacie Instytutu Ekonomii i Finansów (budynek 7, pokój 103):
• podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW,
• kwestionariusz osobowy,
• życiorys,
• odpis dyplomu doktorskiego,
• wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
• niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez Kandydata/(kę) wymagań zawartych w treści ogłoszenia.

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy.

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:
• opinię z ostatniego miejsca pracy,
• świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

DATA OGŁOSZENIA: 16/07/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16/08/2021

Miejsce składania dokumentów:

elektronicznie: ieif@sggw.edu.pl (preferowana forma)

lub

osobiście / listownie: Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, budynek 7, pok. 103, nr tel.: 022 59 34 007.

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Chojnowska

kfin@sggw.edu.pl lub aleksandra_chojnowska@sggw.edu.pl Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, budynek 7 pokój 103.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 kwartał 2021

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Assistant Professor, in Economics and Finance

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Institute of Economics and Finance

 

Information about the competition:

Institute of Economics and Finance

POSITION: research and teaching assistant

Department of: Department of Finance

COMPETITION MODE: one-step competition

NUMBER OF POSITIONS: 1

FILED OF SCIENCE: SOCIAL SCIENCES

DISCIPLINE: ECONOMICS AND FINANCE

 

PLACE OF ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION:

 1. Website of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW in Warsaw: https://www.sggw.pl/ in the ‘Job offers’ category
 2. Website of the Ministry of Science and Higher Education http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

III. European Commission website on the European portal for mobile researchers https://euraxess.ec.europa.eu/

 

KEY WORDS: financial accounting, small business accounting, tax accounting, national and international accounting standards, financial audit.

 

DESCRIPTION: 

The Candidate who applies for the above position must realize the requirements specified in ar.113 of the Act of 20.07.2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668), and in the University’s Statute (Annex to Resolution No. 84-2018/2019 of the Senate of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW of 27 May 2019 on the adoption of the Statute of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW).

 

The Candidate is expected to have:

 1. having the professional title of magister, magister engineer or equivalent,
 2. demonstrate scientific and didactic interests and ability to developing them,
 3. have at least a good command of the English language, sufficient to allow independent writing of scientific publications in that language, and to deliver reports at scientific conferences,
 4. meeting additional requirements, including specific research, teaching or organizational goals and tasks, specified in the detailed terms and conditions of the competition, as additional requirements (below).

Additional requirements:

 1. publication of at least four scientific papers or scientific monographs, including at least one in scientific journals published in the list referred to in § 87 para. 1 point 1, or in part A or C of the list referred to in § 87 para. 1 point 2 of the SGGW Statute,
 2. completed at least three-week research internship at a foreign research and teaching unit
 3. activity in presenting papers at conferences and scientific seminars in Poland and abroad,
 4. organizational activities.

An additional advantage will be the possession of a doctoral degree in the discipline of economics / finance / economics and finance.

 

Candidates should submit documents to the secretariat of Institute of Economics and Finance (Nowoursynowska Street 166, 02-787 Warsaw, building 7, room 103):

 • A letter asking for employment to the Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
 • personal questionnaire,
 • CV,
 • copy of the doctoral diploma,
 • list of published scientific articles or accepted for printing,
 • necessary documents confirming the remaining requirements from the Candidate,
 • declaration of consent for the personal data processing by WULS-SGGW,
 • statement by the Candidate that meets the requirements set out in art. 113 of the Act on Higher Education (Journal of Laws of 2018, item 1668) and a statement that SGGW-WULS will be the primary workplace within the meaning of the above Act.

 

In addition, people from outside the university also submit:

 • opinion from the last place of work,
 • employment certificate or employment certificate.

 

DATE OF ANNOUNCEMENT: 16/07/2021

DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: 16/08/2021

Place of submitting documents:

Institute of Economics and Finance, Nowoursynowska 166 Street,

02-787 Warsaw, building 7, room 103, phone number: 022 59 34 007.

or electronically: ieif@sggw.edu.pl

Contact person:

Aleksandra Chojnowska

kfin@sggw.edu.pl or Aleksandra_chojnowska@sggw.edu.pl

Institute of Economics and Finance SGGW in Warsaw, building 7 room 103.

COMPETITION SETTLEMENT DEADLINE: third quarter 2021

Please be advised that we will respond only to selected offers. We reserve the right to end the competition sooner or to leave the competition unresolved.

 

Please attach the following statement:

 

I agree to process my personal data by the Warsaw University of Life Sciences – SGGW in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10.05.2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000).

 

Information clause:

 

Please be advised that all personal data that will be transferred in the recruitment procedure to the assistant professor position by the Warsaw University of Life Sciences – SGGW will be processed by SGGW in order to carry out the recruitment procedure in accordance with art. 6 clauses 1 point. a) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation on the Protection of data), after this referred to as GDPR. The administrator of Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences – SGGW, with headquarters at Nowoursynowska street 166, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the recruitment procedure conducted by WULS-SGGW is completed. At WULS-SGGW, there is a Data Protection Inspector supervising the correctness of personal data processing, which can be contacted via the email address: iod@sggw.pl. Following the provisions of the GDPR, we would like to inform you that you have the right from WULS-SGGW as the Personal Data Administrator to access your data, rectify it, transfer and delete it, and limit data processing and lodge a complaint to the supervisory authority.

 

 

15-07-2021 11:44
Krzysztof Szwejk