Asystent badawczo – dydaktyczny w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Asystent badawczo-dydaktyczny – ekonomia i finanse

Instytucja Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Instytut Ekonomii i Finansów

Informacja o konkursie:

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny ze stopniem doktora

KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

TRYB KONKURSU: konkurs jednoetapowy

LICZBA ETATÓW: 1

DZIEDZINA: nauki społeczne

DYSCYPLINA: ekonomia i finanse

 

MIEJSCA OGŁOSZENIA KONKURSU:

 1. Strona internetowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: https://www.sggw.pl/ w kategorii „Oferty pracy”
 2. Strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

III. Strona internetowa Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/

 

SŁOWA KLUCZOWE: ekonomika i organizacja sektora rolnego i obszarów wiejskich, ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, planowanie w przedsiębiorstwie, struktura podstawowych czynników produkcji, technologie produkcji, efektywność procesów wytwórczych.

 

OPIS:

Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w Statucie Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 84 – 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Od kandydata/kandydatki oczekuje się:

 1. posiadania stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia/ekonomia i finanse,
 2. opublikowania dwóch monografii albo publikacji naukowych, w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1, lub w części A lub C wykazu, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 2,
 3. posiadania co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisane publikacji naukowych, w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 4. posiadania doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć dla studentów,
 5. posługiwania się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w sekretariacie Instytutu Ekonomii i Finansów (budynek 7, pokój 103):

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu doktorskiego,
 • wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
 • niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez Kandydata/(kę) wymagań zawartych w treści ogłoszenia.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy.

 

DATA OGŁOSZENIA: 16/07/2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16/08/2021

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Nowoursynowska 166,

02-787 Warszawa, budynek 7, pok. 103, nr tel.: 022 59 34 007.

lub elektronicznie: ieif@sggw.edu.pl.

Osoba do kontaktu:

Joanna Stefańczyk

keiop@sggw.edu.pl lub anna_ruchniewicz@sggw.edu.pl Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, budynek 7 pokój 103.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: trzeci kwartał 2021 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Assistant Professor, Ph.D. in Economics and Finance

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Institute of Economics and Finance

 

Information about the competition:

Institute of Economics and Finance

POSITION: research and teaching assistant (with PhD)

Department of: Department of Economics and Organisation of Enterprises

COMPETITION MODE: one-step competition

NUMBER OF POSITIONS: 1

FILED OF SCIENCE: SOCIAL SCIENCES

DISCIPLINE: ECONOMICS AND FINANCE

 

PLACE OF ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION:

 1. Website of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW in Warsaw: https://www.sggw.pl/ in the ‘Job offers’ category
 2. Website of the Ministry of Science and Higher Education http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

III. European Commission website on the European portal for mobile researchers https://euraxess.ec.europa.eu/

 

KEY WORDS: economics and organization of the agricultural sector and rural areas, economics and organization of farms, planning in the enterprises, structure of basic production factors, production technologies, production processes efficiency.

 

DESCRIPTION: 

The Candidate who applies for the above position must realize the requirements specified in ar.113 of the Act of 20.07.2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668), and in the University’s Statute (Annex to Resolution No. 84-2018/2019 of the Senate of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW of 27 May 2019 on the adoption of the Statute of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW).

 

The Candidate is expected to have:

 1. doctoral degree in economics/economics and finance,
 2. publication of at least two scientific papers or scientific monographs, including at least two in scientific journals published in the list referred to in § 87 para. 1 point 1, or in part A or C of the list referred to in § 87 para. 1 point 2 of the SGGW Statute,
 3. ability to write scientific publications in English independently and present research publicly
 4. having didactic experience in conducting classes for students,
 5. ability to teach in Polish and English.

 

Candidates should submit documents to the secretariat of Institute of Economics and Finance (Nowoursynowska Street 166, 02-787 Warsaw, building 7, room 103):

 • application for employment directed to the Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
 • personal questionnaire,
 • CV,
 • copy of the doctoral diploma,
 • list of published scientific articles or accepted for printing,
 • necessary documents confirming the remaining requirements from the Candidate,
 • declaration of consent for the personal data processing by WULS-SGGW,
 • statement by the Candidate that meets the requirements set out in art. 113 of the Act on Higher Education (Journal of Laws of 2018, item 1668) and a statement that SGGW-WULS will be the primary workplace within the meaning of the above Act.

 

DATE OF ANNOUNCEMENT: 16/07/2021

DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: 16/08/2021

Place of submitting documents:

Institute of Economics and Finance, Nowoursynowska 166 Street,

02-787 Warsaw, building 7, room 103, phone number: 022 59 34 007.

or electronically: ieif@sggw.edu.pl

Contact person:

Anna Ruchniewicz

keiop@sggw.edu.pl or anna_ruchniewicz@sggw.edu.pl

Institute of Economics and Finance SGGW in Warsaw, building 7 room 103.

COMPETITION SETTLEMENT DEADLINE: third quarter 2021

Please be advised that we will respond only to selected offers. We reserve the right to end the competition sooner or to leave the competition unresolved.

 

Please attach the following statement:

 

I agree to process my personal data by the Warsaw University of Life Sciences – SGGW in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10.05.2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000).

 

Information clause:

 

Please be advised that all personal data that will be transferred in the recruitment procedure to the assistant professor position by the Warsaw University of Life Sciences – SGGW will be processed by SGGW in order to carry out the recruitment procedure in accordance with art. 6 clauses 1 point. a) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation on the Protection of data), after this referred to as GDPR. The administrator of Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences – SGGW, with headquarters at Nowoursynowska street 166, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the recruitment procedure conducted by WULS-SGGW is completed. At WULS-SGGW, there is a Data Protection Inspector supervising the correctness of personal data processing, which can be contacted via the email address: iod@sggw.pl. Following the provisions of the GDPR, we would like to inform you that you have the right from WULS-SGGW as the Personal Data Administrator to access your data, rectify it, transfer and delete it, and limit data processing and lodge a complaint to the supervisory authority.

 

 

 

15-07-2021 11:45
Krzysztof Szwejk