Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii w Instytucie Nauk o Żywności (konkurs nr 2)

REKTOR

SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

W WARSZAWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

asystent,  badawczo-dydaktyczny

 

(konkurs nr 2)

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywności, Katedra Chemii, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA: 03.08.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02-15.09.2021

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 16.09.2021

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, pok. 53,
tel. (22) 593 75 10

SŁOWA KLUCZOWE: chemia żywności, technologia żywności, chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa

LINK DO STRONY:

 1. Uczelni https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
 2. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony

www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl

3. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Food Sciences

Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk o Żywności, Katedra Chemii, tel.  (22) 59 37613 (Kierownik Katedry)

OPIS OGŁOSZENIA (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który (-a) łącznie spełnia następujące wymagania:

 • Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny w zakresie chemii lub dyscypliny pokrewnej (technologia żywności i żywienia, biotechnologia).
 • Kandydat/ka powinien wykazywać zainteresowania dydaktyczne i naukowe oraz zdolność ich rozwijania, szczególnie w zakresie analizy chromatograficznej (chromatografia gazowa oraz chromatografia cieczowa).
 • wymagana jest co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.
 • wymagana jest znajomość obsługi komputera, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office oraz programów statystycznych.
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni z zakresu prowadzenia zajęć z chemii ogólnej, organicznej w języku polskim.

Dodatkowymi atutami, branymi pod uwagę (przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów) będą:

 • dorobek naukowy w postaci publikacji i doniesień konferencyjnych,
 • mile widziane będzie odbycie stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Językiem wykładowym prowadzenia zajęć dydaktycznych jest język polski.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,

 1. Poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
 4. Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania,
 5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy  w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Spraw Osobowych..

Ponadto osoby spoza uczelni:
1) opinia z ostatniego miejsca pracy,
2) świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych).

Miejsce składania dokumentów:

papierowo: Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności, bud. 32, pok. 53, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 c, nr tel.: 022 5937510 w godz. 8.00-15.00 lub elektronicznie: inoz@sggw.edu.pl. W dokumentacji proszę zaznaczyć, że dotyczy konkursu (AS_K2)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.09.2021

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

03-08-2021 13:20
ajackowska
03-08-2021 13:21
ajackowska