Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Instytutu Nauk o Żywności

REKTOR

SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

W WARSZAWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

asystent,  badawczo-dydaktyczny

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywności, Katedra Chemii, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA: 12.05.-10.06.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.06.- 24.06.2021 r

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25.06.2021

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, pok. 53, tel. (22) 593 75 10

SŁOWA KLUCZOWE: technologia żywności, chemia żywności, techniki instrumentalne, chemometria stosowana

LINK DO STRONY:

  1. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
  2. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony

www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl

III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Food Sciences

Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk o Żywności, Katedra Chemii, tel.  (22) 59 37613 (Kierownik Katedry)

OPIS OGŁOSZENIA (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który (-a) łącznie spełnia następujące wymagania:

– Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka,

– Kandydat powinien posiadać kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu technologii żywności/chemii żywności udokumentowane odpowiednim dorobkiem naukowym,  w tym co najmniej 3 publikacje posiadające indeks wpływu IF,

– Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach dotyczących oznaczania zawartości związków bioaktywnych oraz ich właściwości przeciwutleniających, jak również właściwości termicznych żywności i produktów odpadowych przemysłu spożywczego,

– Kandydat powinien posiadać umiejętność obsługi aparatury badawczej, tj. chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa, różnicowa kalorymetria skaningowa, ciśnieniowa różnicowa kalorymetria skaningowa, termograwimetria,

– Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu metrologii chemicznej, poświadczoną certyfikatem/dyplomem,

– Kandydat powinien posiadać udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych w postaci prezentowanych doniesień ustnych oraz posterów,

– Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w języku polskim z zakresu analizy żywności, chemii żywności, chemii ogólnej i organicznej,

– Kandydat powinien posiadać co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, t.j. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.

Od Kandydata oczekuje się ponadto:

–  znajomości obsługi komputera, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office oraz programów statystycznych,

– aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim poprzez członkostwo oraz pracę w organizacjach i komisjach uczelnianych,

– aktywnego uczestnictwa w projektach popularyzujących naukę: działalność w kołach naukowych, organizacja festiwali nauki oraz innych wydarzeń popularyzujących naukę.

Językiem wykładowym prowadzenia zajęć dydaktycznych jest język polski.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,

  1. Poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  2. Kwestionariusz osobowy,
  3. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
  4. Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania,
  5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy  w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Spraw Osobowych..

Ponadto osoby spoza uczelni:
1) opinia z ostatniego miejsca pracy,
2) świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych).

 

Miejsce składania dokumentów:

papierowo: Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności, bud. 32, pok. 53, 02-776 Warszawa,

  1. Nowoursynowska 159, nr tel.: 022 5937510 w godz. 8.00-15.00 lub elektronicznie: inoz@sggw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.06.2021

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/WE (general regulation on protection data; Journal of Laws EU Nr L 119, p. 1 form 2016), hereinafter referred to as GDPR.

The administrator of your Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, with headquarters at 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the end of the recruitment procedure conducted by WULS-SGGW. In WULS-SGGW, there is the Data Protection Supervisor who supervises the correctness of personal data processing, which can be contacted via the e-mail address: iod@sggw.pl. In accordance with the provisions of the GDPR, we would like to inform you that you have the right from WULS-SGGW as the Administrator of Personal Data to access your data, correct it, transfer and delete it, and limit the processing of data and filing a complaint to the supervisory.

 

12-05-2021 14:48
Krzysztof Szwejk