Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienie człowieka

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 17.05.2021r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.06-29.06.2021r

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 30.06.2021r

LINK DO STRONY:

 1. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
 2. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl
  III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
  http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

SŁOWA KLUCZOWE: technologia informacyjna, analizy statystyczne, technologia żywności

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • tytuł magistra na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności;
 • dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki;
 • otwarty przewód doktorski – praca doktorska w końcowej fazie realizacji;
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, minimum 4 publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR, opublikowanych w latach 2018-2021;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu technologii informacyjnej, z wykorzystaniem analiz statystycznych
 • doświadczenie w prowadzeniu badań konsumenckich;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie programów MS OFFICE, programów statystycznych (STATISTICA, XLSTAT lub innych);
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku a także wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • umiejętnością prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim i angielskim.

 

Kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w planowanie i realizację badań naukowych oraz gotową do pogłębiania wiedzy.

 

Kandydaci są proszeni o złożenie w terminie 15.06-29.06.2021r w Sekretariacie Katedry Badań Rynku Żywności i Konsumpcji Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW następujących dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • listy rekomendacyjne
 • kopie dyplomów, certyfikatów
 • referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)
 • wykaz opublikowanych prac
 • oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).
 • klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

 

KONTAKT: tel. 22 5937136, 22 5937144, mail: hanna_gorska_warsewicz@sggw.edu.pl

 

 

Aplikację zawierającą wymienione dokumenty proszę przesłać na adres:

dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, prof. SGGW

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 1. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 2. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

 

18-05-2021 09:35
Krzysztof Szwejk
18-05-2021 11:14
Krzysztof Szwejk