Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedra Zastosowań Matematyki

KONKURS JEDNOETAPOWY

 

INSTYTUCJA:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Instytut Informatyki Technicznej,

Katedra Zastosowań Matematyki,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

MIEJSCE/KRAJ PRACY: Warszawa/Polska

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

LICZBA STANOWISK: 1

DZIEDZINA NAUKI: nauki inżynieryjno-techniczne

DYSCYPLINA: informatyka techniczna i telekomunikacja

PLANOWANA DATA ZATRUDNIENIA: 01.07.2022 r.

 

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 24.05.2022

DATA KONKURSU: do 31.05.2022

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, informatyka

 

OPIS OGŁOSZENIA:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW).

 

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

 • jest magistrem matematyki lub informatyki,
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referató
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w modelowaniu matematycznym w naukach biologicznych lub pokrewnych kierunkach badań.

 

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 1. podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 2. kopia dyplomu nadania stopnia magistra lub inny dokument potwierdzający posiadanie stopnia magistra
 3. curriculum vitae
 4. oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

 

Warunkiem zatrudnienia będzie:

 

 1. pozytywna opinia komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych; osoby z zewnątrz – pozytywna opinia komisji za referat wygłoszony w Instytucie
 2. złożenie oświadczenia, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy

 

Miejsce składania dokumentów:

 

 • osobiście: sekretariat Instytutu Informatyki Technicznej, budynek 34, pokój 3/28A, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, telefon: 22 593 73 51
 • elektronicznie: iit@sggw.edu.pl, oraz cc: adam_przezdziecki@sggw.edu.pl

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”

 

Klauzula informacyjna:

 

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

 

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

04-05-2022 10:31
Krzysztof Szwejk