Asystent badawczo-dydaktyczny w Instytutucie Biologii

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 23.04. 2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 24.05. 2021 do 7.06.2021

LINK DO STRONY:

http://wiadomosci.sggw.pl/

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
SŁOWA KLUCZOWE: genetyka ilościowa, genomika i transkryptomika stresów biotycznych roślin, agrobiotechnologia, hodowla odpornościowa roślin uprawnych, bioinformatyka

OPIS:
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub rolniczych, dyscyplinie biotechnologia lub pokrewne oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 3 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR. Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko musza spełniać warunki określone w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych. Językiem prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie język polski i angielski.

Poszukiwany kandydat (-tka), powinien charakteryzować się następującymi cechami:

 • dobra znajomość zagadnień z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej oraz biotechnologii roślin,
 • dobra znajomość podstawowych technik genetyki molekularnej i kultur in vitro roślin oraz narzędzi bioinformatycznych,
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych.

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą: (1) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów z zakresu genetyki, hodowli roślin, kultur in vitro i cytoembriologii roślin, (2) znajomość zagadnień z zakresu genetyki i genomiki stresów biotycznych roślin, biologii fitopatogenów, a także hodowli odpornościowej roślin uprawnych, (3) doświadczenie w zakresie uczestnictwa i prowadzenia badań w projektach naukowych, (4) znajomość i obsługa programów Joinmap, MapQTL i CLC Genomics.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, pokój 014), w godzinach 9.00 – 15.00, następujące dokumenty: osobiście lub mailowo (ib@sggw.edu.pl)

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • odpis dyplomu doktora,
 • wykaz opublikowanych i przyjętych do druku prac naukowych,
 • pozytywną ocenę przeprowadzonych zajęciach dydaktycznych lub wygłoszonego referatu monotematycznego.

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

 1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,
 2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. Dodatkowe informacje: dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska (prof. SGGW), budynek. 37 pokój 2/73, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 5932179. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 14.06.2021 r. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

 

INSTITUTION: Warsaw University of Life Sciences – WULS-SGGW, Institute of Biology, Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland
CITY: Warsaw

POSITION: research-didactic assistant
DISCIPLINE: biology

POSTED: 2021.04.23
WHEN TO APPLY: 2021.05.24 till 2021.06.07
WEBSITES:

http://wiadomosci.sggw.pl/

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

KEY WORDS: quantitative genetics, genomics and transcriptomics of plant biotic stresses, agrobiotechnology, crop breeding for disease resistance, bioinformatics

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
Department of Plant Genetics Breeding and Biotechnology, Institute of Biology, Warsaw University of Life Sciences is looking for candidates with doctor degree in natural or agricultural sciences discipline biotechnology or related for a faculty position at the research-didactics assistant level. The candidates should be an author or co-author of at least 3 scientific publications indexed in JCR. Persons applying for the position mentioned above must meet the conditions set out in art. 113 of the Act of 20.07.2018 of Higher Education and Science Law (Journal of Laws 2018, item 1668 with later changes) and the WULS-SGGW Statute. The duties of the candidate will include student teaching and research conducting. The teaching languages will be Polish and English.

The candidate should be characterized by the following skills:

 • good knowledge of classical and molecular genetics, plant biotechnology,
 • experience and skills in molecular biology, plant in vitro cell cultures and bioinformatics,
 • the ability to work in a team and flexible organization of the working time,
 • knowledge of English in speech and writing sufficient to prepare publications and conducting classes in English,
 • proficient computer skills in MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
 • ability to use computer databases,

In case of the same skills, the additional criteria of candidate selecting will be: (1) experience in conducting exercises for students in the area of genetics, plant breeding, plant in vitro cultures and plant cytoembryology, (2) knowledge of current topics in: plant genetics and genomics, biology of phytopathogens, crop breeding for disease resistance, (3) experience and participation in research projects, (4) knowledge of Joinmap, MapQTL and CLC Genomics software.

Those joining the competition should provide to the Office of the Institute of Biology (building No 37, room 014, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland), from 9.00 am to 3 am, the following documents (by email ib@sggw.edu.pl or in person):

 • an application for employment addressed to the Rector of SGGW,
 • personal questionnaire form,
 • CV with description of the scientific career,
 • a copy of doctoral diploma,
 • a list of papers published and accepted for publication,
 • positive evaluation of the conducted classes or the monothematic lecture

The candidates  from outside of the university provide, additionally:

 1. references from the last employment place,
 2. employment certificate.

This is one-stage competition. Please be advised that we will respond only to selected offers. We reserve the right to end the competition earlier or leave it unresolved. Additional info: dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska (prof. WULS-SGGW), room 2/73, building 37, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, phone (+48-22) 5932179. PLANNED DEADLINE for adjudication of the competition: 14.06.2021 r. Candidates will be informed about the results of the competition via e-mail.

23-04-2021 14:51
Krzysztof Szwejk