Asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Rolnictwa

Asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Rolnictwa SGGW w Warszawie

KONKURS JEDNOETAPOWY

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Rolnictwa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: rolnictwo i ogrodnictwo

DATA OGŁOSZENIA: 01.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.07.2021 r. – 14.08.2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: produkcja roślinna, uprawa roślin, rośliny energetyczne

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane kwalifikacje i oczekiwania:

 • stopnień doktora w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo),
 • zainteresowania naukowe w zakresie produkcji roślinnej,
 • doświadczenie umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu produkcji roślinnej,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie przygotowywanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i dyscyplina pracy,
 • wysokie kompetencje społeczne i komunikatywność,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

– podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;

– życiorys zawodowy;

– poświadczony odpis dyplomu;

– wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;

– oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: monika_golonka@sggw.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

– pocztą: Instytut Rolnictwa, ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, 02-776 Warszawa,

pok. 1/8a, nr tel.: 022 59 326 45.

lub

– elektronicznie: monika_golonka@sggw.edu.pl.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16.08.2021 r.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać pod nr tel. +48 22 59 32 702

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorcze

 

 

 

 

 

 

 

ONE-STAGE COMPETITION

INSTITUTION: Warsaw University of Life Sciences

Institute of Agriculture

CITY: Warsaw

POSITION: research and teaching assistant

ACADEMIC DISCIPLINES: agriculture and horticulture

DATE OF NOTICE: 01.07.2021

DEADLINE FOR SUBMISSION OF BIDS: 31.07.2021. – Tender submission deadline: 14.08.2021.

Links to pages with the announcement:

 1. Universities http://wiadomosci.sggw.pl in the category “Job offers”
 2. Ministry of Science and Education http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

III. European Commission in the European portal for mobile researchers https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

KEYWORDS: crop production, crop cultivation, energy crops

DESCRIPTION: Candidate(s) applying for the above position must meet the requirements set out in Article 113 of the Act of 20 July 2018. Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668. as amended), in the Statute of the University (Section VIII Employees of SGGW).

Required qualifications and expectations:

– PhD degree in agricultural sciences (discipline: agriculture and horticulture),

– scientific interests in the area of plant production,

– experience in teaching plant production,

– knowledge of Polish and English at the level allowing for writing scientific articles and conducting classes,

– scientific achievements documented by publications in peer-reviewed journals,

– ability to work in a team,

– independence and work discipline,

– high social and communication competences,

– achievements in organizational activities.

Required documents:

– application to JM Rector for employment on the above mentioned position;

– professional CV;

– certified copy of diploma;

– list of articles published or accepted for publication;

– statement that SGGW will be the principal place of employment in case of winning the competition, which can be obtained from: e-mail: monika_golonka@sggw.edu.pl

Place of submitting documents:

– By mail: Institute of Agriculture, 159 Nowoursynowska St., building 37, 02-776 Warsaw, room no 1/8a, phone no.: 022 59 326 45.

Or electronically: ir@sggw.edu.pl.

Deadline for resolving the competition: until 16.08.2021.

Additional information about working conditions can be obtained at: +48 22 59 32 702

We would like to inform that we will reply only to selected offers.

We reserve the right to end the competition earlier or to leave the competition unresolved.

Please enclose the following statement:

“I consent to the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences for the purpose of participating in recruitment processes, in accordance with the Act of 10.05.2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000).”

 

Information clause:

Please be informed that any personal data provided by you in the conducted recruitment procedure for the above mentioned position by the Warsaw University of Life Sciences (hereinafter referred to as SGGW) will be processed by SGGW for the purpose of conducting the above mentioned recruitment procedure in accordance with Art. 6(1)(a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter referred to as RODO. The Administrator of the Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences with its registered office at 166 Nowoursynowska Street, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the end of the recruitment procedure conducted by SGGW. There is a Data Protection Officer at SGGW supervising the correctness of personal data processing, who can be contacted via e-mail address: iod@sggw.pl. In accordance with the provisions of RODO we would like to inform you that you have a right from SGGW as a Personal Data Administrator to access your data, their rectification, transfer and deletion as well as restriction of data processing and to lodge a complaint to a supervisory body

 

05-07-2021 11:44
Krzysztof Szwejk