Asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności

REKTOR

SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

W WARSZAWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta badawczo-dydaktycznego

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: Nauki rolnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: Technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA: 25.01.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.02-10.03.2022 r.

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 11.03.2022 r.

SŁOWA KLUCZOWE: technologia tłuszczów, technologia koncentratów spożywczych, analityka żywności, jakość żywności,

LINK DO STRONY:

 1. Uczelni https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
 2. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl
 3. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
  http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Food Sciences

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności, tel.  (22) 59 37534 (Kierownik Katedry)

 

OPIS OGŁOSZENIA:

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który łącznie spełnia następujące wymagania:

 • posiada tytuł magistra inżyniera w zakresie technologii żywności i żywienia i w stopniu zaawansowanym realizuje pracę doktorską z zakresu technologii żywności;
 • posiada udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie żywności, oznaczania jakościowego i ilościowego jej składników różnymi metodami analitycznymi,
 • był(-a) uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz posiada doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych;
 • jest autorem przynajmniej 4 publikacji naukowych w języku angielskim w czasopismach z listy JCR i przynajmniej 3 z udokumentowanym większościowym udziałem w przygotowaniu badań i tekstu publikacji; a całkowity dorobek naukowy posiada współczynnik wpływu IF wynoszący nie mniej niż 7;
 • wykazuje wzmożoną aktywność publikacyjną w okresie ostatniego roku
 • posiada doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami m.in. z zakresu ogólnej technologii żywności, technologii koncentratów spożywczych, technologii tłuszczów, dodatków do żywności,
 • wykazuje znajomość standardowych technik analizy żywności; ze szczególnym uwzględnieniem tłuszczów, dodatków, koncentratów spożywczych, w tym stabilności emulsji i tłuszczów
 • posiada doświadczenie dotyczące składania wniosków o finansowanie projektów naukowych (w szczególności NCN; NCBiR)
 • posiada znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu wystarczającym do swobodnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, prezentowania na konferencjach i spotkaniach z osobami obcojęzycznymi, a także samodzielnego pisania publikacji naukowych;
 • posiada umiejętność wykorzystywania metod statystycznych w badaniach żywności oraz sprawnie posługuje się komputerowymi programami użytkowymi m.in. MS TEAMs, Word, Excel, Power Point;
 • posiada umiejętność pracy w zespole, osiągania kompromisów i dobrego kontaktu ze współpracownikami, umiejętność nawiązywania nowych kontaktów badawczych, dobry kontakt ze studentami.
 • Dodatkowym atutem będzie kierowanie projektami naukowymi (w szczególności NCN; NCBiR), oraz staże naukowe lub technologiczne

Kandydat powinien ponadto wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność, pracowitość i systematyczność, gotowość do ciągłego rozwoju zawodowego, umiejętność współpracy w zespołach krajowych i międzynarodowych, życzliwość i lojalność wobec współpracowników oraz studentów. Kandydat powinien też być osobą komunikatywną, otwartą, bezkonfliktową i charakteryzującą się opanowaniem w różnych sytuacjach zawodowych.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,
 2. Dyplom ukończenia studiów doktorskich,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
 5. Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 6. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawyz dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy  w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Kadr i Płac.

Osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

 1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,
 2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Kadr  i Płac).

Miejsce składania dokumentów:

– papierowo: Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności, bud. 32, pok. 53, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, nr tel.: 022 5937510 lub elektronicznie: inoz@sggw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11.03.2022 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

25-01-2022 14:01
ajackowska
25-01-2022 14:02
ajackowska