Asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka

INSTYTUCJA: SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej, Zakład Żywności Ekologicznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 26.04.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.05-09.06.2021

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 10.06.2021

LINK DO STRONY:

 1. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
 2. II. Ministerstwa Edukacji i Nauki poprzez wypełnienie formularzy ze strony https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/ i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl
  Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
  http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

SŁOWA KLUCZOWE: żywność ekologiczna, rolnictwo ekologiczne, analiza HPLC, ocena jakości żywności, ekologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • tytuł magistra na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności;
 • otwarty przewód doktorski – praca doktorska w końcowej fazie realizacji;
 • udokumentowany dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki, w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, obejmujący minimum 5 publikacji, posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), opublikowanych w latach 2019-2021;
 • odbycie stażu/stypendium naukowego na zagranicznej uczelni wyższej lub w zagranicznej jednostce badawczej, w łącznym wymiarze co najmniej 4 miesięcy;
 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, dotyczących jakości żywności ekologicznej;
 • umiejętność i doświadczenie w obsłudze aparatury i sprzętu laboratoryjnego oraz chromatografu cieczowego (HPLC);
 • umiejętność obsługi programów statystycznych, w tym: R, Statistica, Statgraphics, XLSTAT;
 • biegłość w obsłudze komputera, w szczególności programów pakietu MS Office oraz programów do zarzadzania literaturą naukową;
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym udział w przygotowaniu i realizacji programów w języku angielskim, a także pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim oraz minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, towaroznawstwa surowców spożywczych oraz żywności ekologicznej, w tym doświadczenie w nauczaniu zdalnym, z wykorzystaniem Microsoft Teams;
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych.

Dodatkowym atutem kandydata będzie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu projektów naukowych z zakresu oceny jakości żywności oraz doświadczenie we współpracy w międzynarodowych zespołach badawczych.

Kandydat powinien ponadto wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, zaangażowanie w  planowanie i realizację badań naukowych, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, ponadto komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony, jak też zainteresowanie tematyką badawczą w zakresie rolnictwa, żywności ekologicznej i analizy żywności.

Kandydaci są proszeni o złożenie w terminie 26.05-09.06.2021 w Sekretariacie Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW następujących dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • listy rekomendacyjne
 • kopie dyplomów, certyfikatów
 • referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)
 • wykaz opublikowanych prac
 • oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).
 • klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

KONTAKT: tel. 22 5937052, mail eliza_kostyra@sggw.edu.pl

Aplikację zawierającą wymienione dokumenty proszę przesłać na adres:

dr hab. Eliza Kostyra, prof. SGGW

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 1. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
22-04-2021 15:38
Krzysztof Szwejk