Asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Mechanicznej

KONKURS JEDNOETAPOWY
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Mechanicznej
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
DATA OGŁOSZENIA:   27.12.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:   30.01.2023 r. – 13.02.2023 r.
LINKI DO STRON z ogłoszeniem:
I. Uczelni https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/pracownicy-naukowi/
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni, inżynieria mechaniczna, mechanika i budowa maszyn

OPIS:
Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art, 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018,
poz. 1668, z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW),

Wymagane kwalifikacje:

  • tytuł zawodowy magistra zarządzania i inżynierii produkcji lub techniki rolniczej i leśnej lub technologii energii odnawialnej lub mechaniki i budowy maszyn lub pokrewnych
  • znajomość zagadnień związanych z mechaniką i budową maszyn, projektowaniem komputerowym, analizami wytrzymałości materiałów
  • dorobek patentowy lub dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych, szczególnie z dziedziny mechanika i budowa maszyn
  • posiadane doświadczenie w realizowaniu prac naukowo-badawczych lub poświadczony udział w badaniach laboratoryjnych, terenowych lub pracach przemysłowych
  • udokumentowana znajomość języka angielskiego
  • bardzo dobra znajomość j. polskiego.

 

Wymagane dokumenty:
– podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
– życiorys zawodowy;
– poświadczony odpis dyplomu;
– wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;

– niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;
– oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: iim@sggw.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:
– papierowo: Instytut Inżynierii Mechanicznej SGGW, Sekretariat, ul. Nowoursynowska 164,
02-787 Warszawa, budynek 21 p.102, nr tel.: 022 59 345 00,
lub
– elektronicznie: iim@sggw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu:   14.02.2023 r.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Inżynierii Produkcji, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, e-mail: kip@sggw.edu.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna;

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

27-12-2022 11:50
pgrzegrzolka